Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου από την περιοχή της Πάφου (Κύπρος)

Sotiropoulou Evaggelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/99AA5DDA-6B99-48AD-85A1-D42D2380121A
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το δυναμικό πετρελαιογένεσης στη νοτιοδυτική Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα ερευνάται το δυναμικό αλλόχθονων σχηματισμών Ιουρασικού έως Κατώτερου Κρητιδικού στην περιοχή της Πάφου. Χρησιμοποιήθηκαν 39 επιφανειακά δείγματα πετρωμάτων τα οποία ανήκουν στο γεωλογικό σχηματισμό Επισκοπής της ομάδας Άγιος Φώτιος του συμπλέγματος των Μαμωνίων και αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας.Αρχικά έγινε ο χαρακτηρισμός του οργανικού περιεχόμενου των δειγμάτων με ανάλυση Rock-Eval και στοιχειακή ανάλυση CHNS. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν για περαιτέρω μελέτη 8 από τα 39 δείγματα με κριτήριο τη συγκέντρωση του περιεχόμενου οργανικού άνθρακα. Από τα δείγματα αυτά εκχυλίστηκε το οργανικό υλικό με τη μέθοδο Soxhlet και στη συνέχεια από το εκχύλισμα απομακρύνθηκαν τα πολικά συστατικά με τη μέθοδο της εκχύλισης στερεάς φάσης (solid phase extraction, SPE). Το τελικό αυτό μίγμα συστατικών αναλύθηκε με αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστηριακών αναλύσεων υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι γεωχημικοί δείκτες με στόχο τον προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης στα δείγματα των πετρωμάτων καθώς και για τον προσδιορισμό της προέλευσης και των συνθηκών εναπόθεσής της.Για το χαρακτηρισμό του ανόργανου κλάσματος των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον οι αναλυτικές τεχνικές της Φασματομετρίας ακτινών – Χ φθορισμού (XRF) και της Περιθλασιμετρίας Ακτινών – Χ (XRD) και αποτιμήθηκαν συγκριτικά τα αποτελέσματα τους, τα οποία βρέθηκαν σε συμφωνία μεταξύ τους.Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων και συνεκτιμώντας τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής συνάγεται ότι τα δείγματα των σχηματισμών έχουν ιδιαίτερα φτωχό δυναμικό παραγωγής υδρογονανθράκων και περιέχουν οργανική ύλη θερμικά υπερώριμη, θαλάσσιας κυρίως προέλευσης με μικρή συνεισφορά χερσογενούς υλικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά