Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μηχανισμοί και παράμετροι βελτιστοποίησης του κύκλου ζωής των παραδοσιακών άσβεστο-κονιαμάτων

Amenta Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A21EA808-D407-426E-9AF3-39810B396F72
Έτος 2017
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αυτοΐαση των κονιαμάτων είναι ένα φαινόμενο που πραγματοποιείται αυτογενώς στα κονιάματα και οδηγεί στην παράταση της διάρκειας ζωής τους. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να περιγραφεί από την επούλωση των ρηγματώσεων από δευτερογενή προϊόντα, αυξάνοντας έτσι την εσωτερική συνοχή του υλικού και επομένως την αντοχή του στη διάβρωση. Στη παρούσα μελέτη, η παραμετροποίηση του φυσικοχημικού μηχανισμού του φαινομένου της αυτογενούς αυτοΐασης εξετάζεται σε παραδοσιακά υδραυλικά κονιάματα (ασβέστη-ποζολανης και φυσικής υδραυλικής ασβέστου) καθώς και σε δείγματα ιστορικών κονιαμάτων. Στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των παραδοσιακών κονιαμάτων, μελετώνται μηχανισμοί όπως οι διαδικασίες έκπλυσης, και αυτοΐασης, καθώς και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, το ρυθμό και τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών.Παράλληλα, αναπτύχθηκε ξεχωριστή μεθοδολογία για την εκτίμηση της ανάκτησης των μηχανικών αντοχών λόγω του φαινομένου της αυτοΐασης.Διαπιστώθηκε ότι ο αυτογενής μηχανισμός λαμβάνει χώρα μέσω δύο μηχανισμών: της δευτερογενούς ενυδάτωσης και της κρυστάλλωσης δευτερογενούς ασβεστίτη. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα του φαινομένου της αυτοΐασης παρατηρήθηκε όταν η ρηγμάτωση των κονιαμάτων πραγματοποιήθηκε σε μικρή ηλικία, που στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε κύκλους υδατοκορεσμού - ξήρανσης για παρατεταμένη περίοδο ίασης. Αντίστοιχα η εμφάνιση του φαινομένου επιβεβαιώθηκε και μέσω της ανάκτησης των μηχανικών αντοχών σε δείγματα που είχαν υποστεί ελεγχόμενη ρηγμάτωση. Τα συμπεράσματα που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη σχεδίαση αυτοϊούμενων κονιαμάτων. Ειδικότερα, ο χημικός χαρακτηρισμός της κονίας συσχετίζεται με τον μηχανισμό της αυτοΐασης και τα χαρακτηριστικά των δευτερογενών προϊόντων που σχηματίζονται μέσα στη ρωγμή.Η μελέτη και η κατανόηση των παραπάνω παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο της αυτογενούς αυτοΐασης, έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν τη βάση για έναν πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή αυτοϊούμενων κονιαμάτων στις σύγχρονες κατασκευές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά