Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη διαχείριση εκρηκτικών υλών σε λατομεία

Καλλέργη Μαρία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/407EA167-3F94-4CBF-AC6E-E38E4FCA1B11
Έτος 2008
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Καλλέργη, "Θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη διαχείριση εκρηκτικών υλών σε λατομεία", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.11857
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το επιστημονικό πρόβλημα, στο οποίο η εργασία καλείται να δώσει λύση, είναιτα θέματα ασφάλειας σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα εκρηκτικά σε λατομεία αδρανών υλικών.Το θέμα είναι ιδιαίτερης σημασίας επειδή έχει καταγραφεί σημαντικός αριθμόςσοβαρών ατυχημάτων που οδήγησαν δυστυχώς σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και σε σοβαρούς τραυματισμούς εργαζομένων.Η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας δεν επιτυγχάνεται μονοσήμαντα. Είναισυνδυασμός πολλών παραγόντων όπως, της τήρησης του κανονισμού μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, του έγκαιρου εντοπισμού και της πρόληψης των κινδύνων καθώς και της σωστής αντιμετώπισής τους από την επιχείρηση, αλλά κυρίως από τον επαγγελματισμό του εργαζομένου και την αντίληψη που του έχει καλλιεργηθεί στα θέματα εργασιακής ασφάλειας. Είναι όμως γνωστό ότι για να μπορέσει ο εργαζόμενος να γίνει σωστός επαγγελματίας και ευαισθητοποιημένος απέναντι στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία απαιτείται η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση του. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών σε ένα λατομείο και η ανάπτυξη κατάλληλου διαδραστικούεκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εργαζομένων που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία έχει ως εξής. Αρχικά,πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών για την ασφάλεια σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα εκρηκτικά σε λατομεία-ορυχεία. Έπειτα, έγινε έρευνα για στατιστικά αποτελέσματα ατυχημάτων λόγω χρήσης εκρηκτικών σε λατομικούς χώρους και αναζήτηση της αντίστοιχης νομοθεσίας από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.Συνεχίζοντας, γίνεται μια σύντομη ανάπτυξη της μεθοδολογίας της εκτίμησης καιπρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Έπειτα, ακολουθεί ο τρόπος εκπαίδευσης των εργαζομένων και τέλος γίνεται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται κυρίως στους εργαζομένους που απασχολούνται στον κλάδο των μεταλλείων – λατομείων. Πρόκειται για μια παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία αποτελείται από πέντε μέρη: την παρουσίαση των εκρηκτικών υλών, την παραλαβή και αποθήκευσή τους, την μεταφορά τους στο μέτωπο ή σε βοηθητικές αποθήκες, την γόμωση των διατρημάτων και την καταστροφή των αλλοιωμένων εκρηκτικών. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου προτείνονται οδηγίες ασφαλούς εργασίας, υπάρχει σύνδεση με σχετικά άρθρα του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και στη συνέχεια ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο για τον έλεγχο της κατανόησης των πληροφοριών (αυτοαξιολόγηση). Η εργασία συνοδεύεται από ένα DVD το οποίο περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, αρχεία με τη σχετική νομοθεσία και μικρής διάρκειας βίντεο.Μέσα από την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται προσπάθεια ναεπιτευχθούν δύο στόχοι: ο βασικότερος είναι να συμβάλλει στην μείωση τωνατυχημάτων που οφείλονται στην χρήση εκρηκτικών, μέσω της ενημέρωσης καιεκπαίδευσης των εργαζομένων. Ο δεύτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα ασφάλειας. Πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση, ότι η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων έχει σαφώς μικρότερο κόστος και εξαρτάται από την βούληση όλων μας να δημιουργούμε ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας και όχι απλώς να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά