Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 5634 αποτελέσματα
1 M. Akhtaruzzaman, R. Benkraiem, S. Boubaker and C. Zopounidis, “COVID‐19 crisis and risk spillovers to developing economies: evidence from Africa,” J. Int. Dev., vol. 34, no. 4, pp. 898–918, May 2022, doi: 10.1002/jid.3634.2024-02-26
2 Σωτήριος Χρόνης, "Ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων αλκαλικής ηλεκτρόλυσης του νερού προς παραγωγή υδρογόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
3 Ιωάννης Μενδρινός, "H εφαρμογή ενός ευφυούς συστήματος (Intelligent Audit & Training System) σε οργανισμούς αεροπορικής συντήρησης MRO Part 145 κατά EASA", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
4 Γεώργιος Τσουβαλάκης, "Πρόβλεψη δανείων εμπορικών ακινήτων με νεύρο-ασαφή τεχνικές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
5 Μαρία-Χριστίνα Χασανδρινού, "Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη: καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
6 N. Glaveli, P. Manolitzas and E. Grigoroudis, “Substitute vs permanent teacher job satisfaction: applying MUSA to delineate differences and highlight evidence-based guidelines for decision makers,” Kybernetes, vol. 53, no. 1, pp. 492–511, Jan. 2024, doi: 10.1108/k-08-2022-1076.2024-02-23
7 N. Glaveli, P. Manolitzas, S. Palamas, E. Grigoroudis and C. Zopounidis, “Developing effective strategic decision-making in the areas of hotel quality management and customer satisfaction from online ratings,” Curr. Issues Tour., vol. 26, no. 6, pp. 1003–1021, Mar. 2023, doi: 10.1080/13683500.2022.2048805.2024-02-23
8 Νικόλαος Κοντάκης, "Πολυκριτηριακή ανάλυση επιλογής εναλλακτικών καυσίμων, στις θαλάσσιες μεταφορές, με στόχο τη βελτιστοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
9 Ιωάννης Ορφανός, "Εφαρμογή πολυκριτήριας μεθόδου για την επιχειρησιακή αξιοποίηση εναερίων μέσων στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο θαλάσσιο περιβάλλον", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
10 J.-M. Arauzo-Carod, I. Kostakis and K. P. Tsagarakis, “Policies for supporting the regional circular economy and sustainability,” Ann. Reg. Sci., vol. 68, no. 2, pp. 255–262, Apr. 2022, doi: 10.1007/s00168-022-01124-y.2024-02-22
11 P. Manolitzas, N. Glaveli, S. Palamas, E. Grigoroudis and C. Zopounidis, “Improving customer experience in the cruise industry in the post pandemic era,” Cogent Bus. Manag., vol. 9, no. 1, Dec. 2022, doi: 10.1080/23311975.2022.2143309.2024-02-22
12 S. Angilella, M. Doumpos, S. Mazzù and C. Zopounidis, “The relationship between the risk of failure and the global systemic importance of banks: a multicriteria evaluation approach,” J. Oper. Res. Soc., vol. 74, no. 10, pp. 2109–2123, Oct. 2023, doi: 10.1080/01605682.2022.2129479.2024-02-22
13 E. A. R. de Campos, I. C. de Paula, C. S. T. Caten, K. P. Tsagarakis and J. L. D. Ribeiro, “Logistics performance: critical factors in the implementation of end-of-life management practices in the pharmaceutical care process,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 30, no. 11, pp. 29206–29228, Mar. 2023, doi: 10.1007/s11356-022-24035-z.2024-02-22
14 Κωνσταντίνος Σιγάλας, "Συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα εμπορικά πλοία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-21
15 Θωμάς Κοντογιάννης, "Μοντελοποίηση και προσομοίωση κυψέλης καυσίμου τύπου PEM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-20
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...