Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 3277 αποτελέσματα
1 Νικόλαος Σκαράκης, "Αξιολόγηση της βιωσιμότητας ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-23
2 Ηλίας Λουκάς, "Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-17
3 F.-M. Pellera, P. Regkouzas, I. Manolikaki and E. Diamadopoulos, “Biochar production from waste biomass: characterization and evaluation for agronomic and environmental applications,” Detritus, vol. 17, pp. 15-29, Dec. 2021, doi: 10.31025/2611-4135/2021.15146.2023-05-08
4 G. Liu, H. Wang, S. Deplazes, A. Veksha, C. Wirz-Töndury, A. Giannis, T.- T. Lim, and G. Lisak, “Ba–Al-decorated iron ore as bifunctional oxygen carrier and HCl sorbent for chemical looping combustion of syngas,” Combust. Flame, vol. 223, pp. 230–242, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.combustflame.2020.09.021.2023-05-05
5 D. Tarasi, T. Daras, S. Tournaki and T. Tsoutsos, “Transportation in the Mediterranean during the COVID-19 pandemic era,” Global Transitions, vol. 3, pp. 55-71, 2021, doi: 10.1016/j.glt.2020.12.003.2023-05-05
6 C. Polykretis, D. D. Alexakis, M. G. Grillakis, A. Agapiou, B. Cuca, N. Papadopoulos, and A. Sarris, “Assessment of water-induced soil erosion as a threat to cultural heritage sites: the case of Chania prefecture, Crete Island, Greece,” Big Earth Data, vol. 6, no. 4, pp. 561–579, Oct. 2022, doi: 10.1080/20964471.2021.1923231.2023-05-03
7 E. Koutroulis, G. Petrakis, V. Agou, A. Malisovas, D. Hristopulos, P. Partsinevelos, A. Tripolitsiotis, N. Halouani, P. Ailliot, M. Boutigny, V. Monbet, D. Allard, A. Cuzol, D. Kolokotsa, E. Varouchakis, K. Kokolakis, and S. Mertikas, “Site selection and system sizing of desalination plants powered with renewable energy sources based on a web-GIS platform,” Int. J. Energy Sect. Manage., vol. 16, no. 3, pp. 469–492, Jan. 2022, doi: 10.1108/ijesm-04-2021-0018.2023-05-03
8 A. Vecina, A. Kalnbalkite, L. Zihare, S. Rozakis and D. Blumberga, “Biodiplomacy attractiveness in bioeconomy education. Case study,” Environ. Clim. Technol., vol. 25, no. 1, pp. 1205–1214, Jan. 2021, doi: 10.2478/rtuect-2021-0091.2023-04-27
9 A. Kampas, K. Czech, and S. Rozakis, "How globalisation and environmental policy stringency affect the environmental terms of trade? The case of the V4 countries," Int. J. Green Econ., vol. 15, no. 3, pp 233-252, Jan. 2021, doi: 10.1504/IJGE.2021.120872.2023-04-27
10 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, X. Dou, A. Giannis, T.-T. Lim, and G. Lisak, "Iron ore modified with alkaline earth metals for the chemical looping combustion of municipal solid waste derived syngas," J. Cleaner Prod., vol. 282, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124467.2023-04-27
11 N. P. Raval, S. Mukherjee, N. K. Shah, P. Gikas, and M. Kumar, "Hexametaphosphate cross-linked chitosan beads for the eco-efficient removal of organic dyes: tackling water quality," J. Environ. Manage., vol. 280, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111680.2023-04-27
12 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, S. AlKhoori, A. A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, "Highly selective and stable nickel catalysts supported on ceria promoted with Sm2O3, Pr2O3 and MgO for the CO2 methanation reaction," Appl. Catal., B, vol. 282, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119562.2023-04-27
13 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, A. Giannis, T.-T. Lim and G. Lisak, "Effective H2S control during chemical looping combustion by iron ore modified with alkaline earth metal oxides," Energy, vol. 218, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119548.2023-04-26
14 A. Kolosionis, E. Kastanaki, A. Veksha, H. Wang, C. He, G. Lisak and A. Giannis, “The effects of washing techniques on thermal combustion properties of sewage sludge chars,” Int. J. Environ. Res., vol. 15, no. 2, pp. 285–297, Apr. 2021, doi: 10.1007/s41742-021-00312-6.2023-04-25
15 E. A. Varouchakis, “Gaussian transformation methods for spatial data,” Geosciences, vol. 11, no. 5, May 2021, doi: 10.3390/geosciences11050196.2023-04-20
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...