Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 3493 αποτελέσματα
91 M. Katsirakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “A potential mitigation measure for the seismic distress of the circuit wall at the Acropolis of Athens,” Geotech. Geol. Eng., vol. 40, no. 6, pp. 3325–3341, June 2022, doi: 10.1007/s10706-022-02108-7.2024-02-16
92 P. N. Psarropoulos, Y. Tsompanakis and M. Katsirakis, “Dynamic soil-structure interaction between retaining walls, retaining soil and retained structures,” Bull. Earthquake Eng., vol. 20, no. 7, pp. 3593–3617, May 2022, doi: 10.1007/s10518-021-01288-6.2024-02-15
93 E. A. Varouchakis, C. Guardiola‐Albert and G. P. Karatzas, “Spatiotemporal geostatistical analysis of groundwater level in aquifer systems of complex hydrogeology,” Water Resour. Res., vol. 58, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.1029/2021wr029988.2024-02-09
94 N. Sifakis, E. Vichos, A. Smaragdakis, E. Zoulias and T. Tsoutsos, “Introducing the cold‐ironing technique and a hydrogen‐based hybrid renewable energy system into ports,” Int. J. Energy Res., vol. 46, no. 14, pp. 20303–20323, Nov. 2022, doi: 10.1002/er.8059.2024-02-09
95 A. A. Malandrakis, N. Kavroulakis and C. V. Chrysikopoulos, “Metal nanoparticles against fungicide resistance: alternatives or partners?,” Pest Manag. Sci., vol. 78, no. 10, pp. 3953–3956, Oct. 2022, doi: 10.1002/ps.7014.2024-02-09
96 A. Petsakos and S. Rozakis, “Models and muddles: comment on ‘Calibration of agricultural risk programming models using positive mathematical programming’,” Aust. J. Agric. Resour. Econ., vol. 66, no. 3, pp. 713–728, July 2022, doi: 10.1111/1467-8489.12407.2024-02-09
97 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
98 C. Goumas, I. Trichakis, A.-I. Vozinaki and G. P. Karatzas, “Flood risk assessment and flow modeling of the Stalos stream area,” J. Hydroinf., vol. 24, no. 3, pp. 677–696, Apr. 2022, doi: 10.2166/hydro.2022.004.2024-02-08
99 A. Tsipianitis and Y. Tsompanakis, “Improving the seismic performance of base-isolated liquid storage tanks with supplemental linear viscous dampers,” Earthq. Eng. Eng. Vib., vol. 21, no. 1, pp. 269–282, Jan. 2022, doi: 10.1007/s11803-022-2083-6.2024-02-08
100 S. Sarchani and A. G. Koutroulis, “Probabilistic dam breach flood modeling: the case of Valsamiotis dam in Crete,” Nat. Hazards, vol. 114, no. 2, pp. 1763–1814, Nov. 2022, doi: 10.1007/s11069-022-05446-0.2024-02-08
101 C. V. Chrysikopoulos and T. V. Fountouli, “Cotransport of titanium dioxide nanoparticles and formaldehyde in saturated and unsaturated columns packed with quartz sand,” Vadose Zone J., vol. 22, no. 1, Jan.-Feb. 2023, doi: 10.1002/vzj2.20175.2024-02-08
102 Ιωάννα Μανιάκη, "Διερεύνηση αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με συστήματα πρωτοβάθμιας διήθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-06
103 P.L. Sullivan, S.A. Billings, D. Hirmas, L. Li, X. Zhang, S. Ziegler, K. Murenbeeld, H. Ajami, A. Guthrie, K. Singha, D. Giménez, A. Duro l, V. Moreno, A. Flores, A. Cueva, Koop, E. L. Aronson, H. R. Barnard, S. A. Banwart, R. M. Keen, A. Nemes, N. P. Nikolaidis, J. B. Nippert, D. Richter, D. A. Robinson, K. Sadayappan, L. F. T. de Souza, M. Unruh, and H. Wen, “Embracing the dynamic nature of soil structure: a paradigm illuminating the role of life in critical zones of the Anthropocene,” Earth Sci. Rev., vol. 225, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.earscirev.2021.103873.2024-02-03
104 Á. I. López-Lorente, F. Pena-Pereira, S. Pedersen-Bjergaard, V. G. Zuin Zeidler, S. A. Ozkan, and E. Psillakis, “The ten principles of green sample preparation,” TrAC, Trends Anal. Chem., vol. 148, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.trac.2022.116530.2024-02-02
105 G.I. Siakavelas, N. D. Charisiou, A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Cerium oxide catalysts for oxidative coupling of methane reaction: effect of lithium, samarium and lanthanum dopants,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 10, no. 2, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.jece.2022.107259.2024-02-02
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...