Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της ξήρανσης εξωθημένων πορωδών κεραμικών με συνδυασμό μικροκυμάτων δύο συχνοτήτων. Ενίσχυση με προσθήκη νανοκόνεων

Kalogeropoulos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BAA0337B-6879-427C-80E0-7D2ACD622DA1
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Καλογερόπουλος, "Μελέτη της ξήρανσης εξωθημένων πορωδών κεραμικών με συνδυασμό μικροκυμάτων δύο συχνοτήτων. Ενίσχυση με προσθήκη νανοκόνεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14586
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή ερευνήθηκε η ενίσχυση που μπορεί να επιτευχθείσε πορώδη κεραμικά που παρασκευάζονται από συμβατικές κόνεις με τηνπροσθήκη σε αυτές μικρών ποσοτήτων νανοκόνεων. Για αυτό το σκοπό έγινεσυστηματική μελέτη του τρόπου ανάμειξης νανοκόνεων οξειδίου του αργιλίουμε συμβατική σκόνη οξειδίου του αργιλίου. Μελετήθηκαν τρεις διαφορετικοίτρόποι ανάμειξης: πρώτα με απλή ανάμειξη, στη συνέχεια ανάμειξη με υγρήλειοτρίβηση και τέλος με ταυτόχρονη ξηρή συλλειοτρίβηση του μείγματος σεπλανητικό μύλο λειοτρίβήσης ακολουθούμενη από υγρή συλλειοτρίβηση.Τελικά η εργασία έδειξε ότι με την προσθήκη ενός μικρού ποσοστούνανοκόνεων, επιτυγχάνεται αφενός αύξηση του τελικού πορώδους τωνσυνθέσεων, ενώ παράλληλα αυξάνουν σημαντικά οι αντοχές. Η μέθοδοςανάμειξης επηρεάζει το αποτέλεσμα, με τη συλλειοτρίβηση σε πλανητικό μύλοακολουθούμενη από υγρή λειοτρίβηση να επιτυγχάνει τα πιο ομοιογενήδοκίμια οδηγώντας σε διπλασιασμό των αντοχών.Επειδή η ξήρανση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε ολόκληρη τηδιαδικασία μορφοποίησης των κεραμικών και έχει σημαντικές επιπτώσεις στιςτελικές ιδιότητες τους, πραγματοποιήθηκε μία σειρά πειραμάτων κατά τηνοποία μελετήθηκε η ξήρανση μέσω μικροκυμάτων και έγινε σύγκριση με τιςσυμβατικές τεχνικές ξήρανσης. Συγκεκριμένα ερευνήθηκε μία υβριδικήδιαδικασία η οποία συνδυάζει την ξήρανση με ταυτόχρονη εφαρμογήμικροκυμάτων δύο συχνοτήτων μαζί με τη συμβατική μέθοδο ξήρανσης και ηοποία οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τόσο στην απόδοσηόσο και στην ποιότητα των δειγμάτων. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναιότι όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτο βήμα μικροκύματα, επιτυγχάνεταιαποδοτικότερη και πιο ομοιόμορφη αρχική θέρμανση, μειώνοντας μ’ αυτόντον τρόπο τις τάσεις που αναπτύσσονται στα δοκίμια εξαιτίας της διαφορικήςσυρρίκνωσης κατά τη συμβατική ξήρανση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά