Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη ιζημάτων από νεογενείς λεκάνες της Κρήτης

Gioka Agapi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AE7ACCFF-FFDA-44DF-A2F9-0CADE1AEE51C
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγάπη Γκιόκα, "Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη ιζημάτων από νεογενείς λεκάνες της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική, μελετήθηκαν δείγματα ιζηματογενών πετρωμάτων από Νεογενείς λεκάνες της Κρήτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την περιοχή Χαιρεθιανά του νομού Χανίων, την περιοχή του Αποκόρωνα του νομού Χανίων και την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας του νομού Ηρακλείου. Τα δείγματα αυτά αναλύθηκαν ορυκτολογικά και γεωχημικά, με σκοπό τον προσδιορισμό της σύστασής τους. Έμφαση δόθηκε στο διαχωρισμό και τη μελέτη του αδιάλυτου υπολείμματος των δειγμάτων.Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την λεπτομερή μελέτη των δειγμάτων είναι η μέθοδος περιθλασιμετρίας κόνεως ακτίνων - Χ (XRD) για την ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων και η μέθοδος φασματομετρίας ακτίνων - Χ φθορισμού (XRF) για την χημική ανάλυση των δειγμάτων. Ακόμα, προσδιορίστηκε το αδιάλυτο υπόλειμμα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε κατανομή του μεγέθους των κόκκων του αδιάλυτου υπολείμματος με κοκκομετρικό αναλυτή σκέδασης ακτίνων laser. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα έψησης σε θερμοκρασία 900⁰C για χρονικό διάστημα 12 ωρών και τα προϊόντα της έψησης αξιολογήθηκαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα δείγματα που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν μαργαϊκούς ασβεστολίθους, ασβεστόμαργες, ασβεστολιθικές μάργες και μάργες. Τα δείγματα που αναλύθηκαν ανήκουν στην ενότητα των Βρυσσών και το αδιάλυτο υπόλειμμα τους κυμαίνεται από 5,10 έως 44,68. Η αξιολόγηση των προϊόντων της έψησης των δειγμάτων φανέρωσαν την επίδραση του χημισμού και της ορυκτολογικής σύστασης των πρώτων υλών στη δημιουργία αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά