Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 760 αποτελέσματα
76 D. Antypa, N. J. Simos, E. Kavroulakis, G. Bertsias, A. Fanouriakis, P. Sidiropoulos, D. Boumpas, and E. Papadaki, “Anxiety and depression severity in neuropsychiatric SLE are associated with perfusion and functional connectivity changes of the frontolimbic neural circuit: a resting-state f(unctional) MRI study,” Lupus Sci. Med., vol. 8, no. 1, Apr. 2021, doi: 10.1136/lupus-2020-000473.2023-03-02
77 K. Makantasis, A. Georgogiannis, A. Voulodimos, I. Georgoulas, A. Doulamis and N. Doulamis, "Rank-R FNN: a tensor-based learning model for high-order data classification," IEEE Access, vol. 9, pp. 58609-58620, Apr. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3072973.2023-03-02
78 D. Allard, D. T. Hristopulos, and T. Opitz, “Linking physics and spatial statistics: a new family of Boltzmann-Gibbs random fields,” Electron. J. Statist., vol. 15, no. 2, pp. 4085-4116, 2021, doi: 10.1214/21-EJS1879.2023-02-21
79 F. Bistaffa, G. Chalkiadakis, and A. Farinelli, “Efficient coalition structure generation via approximately equivalent induced subgraph games,” IEEE Trans. Cybern., vol. 52, no. 6, pp. 5548–5558, June 2022, doi: 10.1109/TCYB.2020.3040622.2023-02-21
80 A. Filgueras, M. Vidal, M. Mateu, D. Jimenez-Gonzalez, C. Alvarez, X. Martorell, E. Ayguade, D. Theodoropoulos, D. Pnevmatikatos, P. Gai, S. Garzarella, D. Oro, J. Hernando, N. Bettin, A. Pomella, M. Procaccini, and R. Giorgi, “The AXIOM project: IoT on heterogeneous embedded platforms,” IEEE Des. Test, vol. 38, no. 5, pp. 74–81, Oct. 2021, doi: 10.1109/MDAT.2019.2952335.2023-02-20
81 M. J. Baucas, P. Spachos, and S. Gregori, “Internet-of-Things devices and assistive technologies for health care: applications, challenges, and opportunities,” IEEE Signal Process. Mag., vol. 38, no. 4, pp. 65–77, July 2021, doi: 10.1109/MSP.2021.3075929.2023-02-16
82 N. Chang, S. Gundogdu, D. Leykam, D. G. Angelakis, S. Kou, S. Flach, and A. Maluckov, “Nonlinear Bloch wave dynamics in photonic Aharonov–Bohm cages,” APL Photon., vol. 6, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.1063/5.0037767.2023-02-15
83 A. Moustakas and O. Davlias, “Minimal effect of prescribed burning on fire spread rate and intensity in savanna ecosystems,” Stoch. Environ. Res. Risk Assess., vol. 35, no. 4, pp. 849–860, Apr. 2021, doi: 10.1007/s00477-021-01977-3.2023-02-06
84 D. Antonakaki, P. Fragopoulou and S. Ioannidis, “A survey of Twitter research: data model, graph structure, sentiment analysis and attacks,” Expert Syst. Appl., vol. 164, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.eswa.2020.114006.2023-02-02
85 G. Charitopoulos, I. Papaefstathiou, and D. N. Pnevmatikatos, “Creating customized CGRAs for scientific applications,” Electronics, vol. 10, no. 4, Feb. 2021, doi: 10.3390/electronics10040445.2023-01-26
86 E. Papadogiannaki and S. Ioannidis, “Acceleration of intrusion detection in encrypted network traffic using heterogeneous hardware,” Sensors, vol. 21, no. 4, Feb. 2021, doi: 10.3390/s21041140.2023-01-26
87 D. Leykam and D. G. Angelakis, “Photonic band structure design using persistent homology,” APL Photon., vol. 6, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.1063/5.0041084.2023-01-13
88 K. Thanjavur, A. Babul, B. Foran, M. Bielecki, A. Gilchrist, D. T. Hristopulos, L. R. Brucar, and N. Virji-Babul, “Recurrent neural network-based acute concussion classifier using raw resting state EEG data,” Sci. Rep., vol. 11, no. 1, June 2021, doi: 10.1038/s41598-021-91614-4.2023-01-11
89 S. Thanasilp, J. Tangpanitanon, M.-A. Lemonde, N. Dangniam, and D. G. Angelakis, “Quantum supremacy and quantum phase transitions,” Phys. Rev. B, vol. 103, no. 16, Apr. 2021, doi: 10.1103/PhysRevB.103.165132.2022-12-07
90 B. Tan, M.-A. Lemonde, S. Thanasilp, J. Tangpanitanon, and D. G. Angelakis, “Qubit-efficient encoding schemes for binary optimisation problems,” Quantum, vol. 5, May 2021, doi: 10.22331/q-2021-05-04-454.2022-12-01
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...