Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Lathiotakis Aris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DA3970B8-0E89-4194-87F1-D23E5039B0EE
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άρης Λαθιωτάκης, "Βέλτιστη ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20723
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει ιδιαίτεροενδιαφέρον. Λόγο των προβλέψεων για εξάντληση των φυσικών πόρων ενέργειαςκαι της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ανάπτυξη, εξετάζεται ηεναλλακτική λύση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενόςπρογράμματος για την επέκταση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεμεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτόεφαρμόστηκε στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης.Στην πορεία της εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά ιστορικά γεγονότα για τηναγορά και το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στοπρόβλημα της επέκτασης του δικτύου και στους αλγορίθμους βελτιστοποίησης πουχρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. Τέλος γίνεται η παρουσίαση των δικτύωνκαι η εφαρμογή του προγράμματος στα πειραματικά δίκτυα της εργασίας αυτής.Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, για την λύση του προβλήματος τηςεπέκτασης των δικτύων μεταφοράς, είναι ο Γενετικός Αλγόριθμος και ο ΑλγόριθμοςΣμήνους Σωματιδίων. Για τη μοντελοποίηση της στοχαστικής παραγωγής των Α.Π.Ε.και της τυχαίας μελλοντικής αύξησης του φορτίου στα πειραματικά δίκτυα τηςεργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκε πιθανοτική ροή φορτίου με προσομοίωση MonteCarlo. Αυτή εφαρμόζεται για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης υπόπιθανοτικούς περιορισμούς.Το δίκτυο που εξετάστηκε και μοντελοποιήθηκε σε αυτή την εργασία είναι τουπάρχον σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης. Τα σενάρια πουεξετάστηκαν ήταν σύμφωνα με αυτά που παρουσιάστηκαν στη μελέτη ανάπτυξηςτης Ρ.Α.Ε. και του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για διασύνδεση του δικτύου της Κρήτης με τοηπειρωτικό σύστημα της Ελλάδος.Ο αναπτυχθείς αλγόριθμος υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Matlab καιχρησιμοποιήθηκε η ενσωματωμένη συνάρτηση του για το γενετικό αλγόριθμο. Οαλγόριθμος του σμήνους σωματιδίων προήλθε από το πακέτο Psopt Toolbox και γιατην επίλυση του προβλήματος ροής φορτίου χρησιμοποιήθηκε το πακέτο MatPower.Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής βοήθησε στην αξιολόγησητων μεθόδων καθώς και στη διατύπωση ορισμένων προτάσεων για την επέκτασητου συστήματος μεταφοράς της Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά