Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ευαισθησίας και παραμετροποίηση κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ)

Kalogerakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CFF73CE7-B324-44F6-BB82-9C03EA73EF5C
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Καλογεράκης, "Ανάλυση ευαισθησίας και παραμετροποίηση κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η αναζήτηση ενός σχετικά απλού και κατανοητού μαθηματικού μοντέλου ανάλυσης ευαισθησίας, το οποίο θα μας επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του εγκεκριμένου λογισμικού ΤΕΕ ΚEΝΑΚ στην πραγματικότητα των τυπικών ελληνικών κτιριακών κατασκευών.Η δυσκολία του παραπάνω εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι το λογισμικό είναι κλειστού κώδικα και έτσι δεν έχουν γνωστοποιηθεί πολλές από τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση που πραγματοποιείται με αυτό. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν είναι δυνατή η άμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω ανάλυσης και ως εκ τούτου η μοναδική εναλλακτική δυνατότητα είναι η χρήση έμμεσων πρακτικών και διαδικασιών. Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στην παρούσα εργασία και έτσι να καταστεί δυνατή η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του λογισμικού που εξετάζεται, ακολουθήθηκαν οι δύο παρακάτω μεθοδολογίες: 1.Μέθοδος Στοιχειώδους Επιρροής.Πρόκειται για διαδικασία εξαντλητικών δοκιμών κατά την οποία σταδιακά μεταβάλλονται οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν την ανάλυση εντός των ορίων της τυπικής τους διακύμανσης και ακολούθως ερμηνεύονται και αποτυπώνονται γραφικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν. 2.Μέθοδος Περιπτώσεων Μελέτης.Πρόκειται για διαδικασία στοχευμένων δοκιμών στην οποία χρησιμοποιούνται προσεκτικά επιλεγμένα μοντέλα κτιρίων τα οποία συναντώνται στην ελληνική κατασκευαστική πρακτική και ακολούθως ερμηνεύονται και αποτυπώνονται γραφικά τα αποτελέσματα που προκύπτουνΤα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης εικάζεται ότι θα έχουν ιδιαίτερο επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον αφού αφενός με αυτά θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε την γραμμικότητα του χρησιμοποιούμενου μοντέλου σε σχέση με κάθε μία από τις παραμέτρους που το επηρεάζουν και αφετέρου θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την σχετική επιρροή και σημασία της κάθε μιας από αυτές τις παραμέτρους στην συνολική ενεργειακή συμπεριφορά των τυπικών ελληνικών κτιριακών κατασκευών.Επιπροσθέτως μια ολοκληρωμένη αξιολογική και ποσοτική κατάταξη των παραμέτρων αυτών ξεχωριστά για κάθε μία γεωγραφική και κλιματική περιοχή θα μπορούσε πιθανώς: 1.να λειτουργήσει ως διαδικασία κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) σε επιμέρους μελέτες νέων η ανακαινιζόμενων κτιρίων στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού τους προκειμένου να επιτευχθεί βελτιστοποίηση στο κόστος κατασκευής τους, 2.να χρησιμοποιηθεί είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο για την χάραξη στοχευμένων τοπικών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας. στο δομημένο περιβάλλον.3.Να αποτελέσει αντικείμενο νέων μελετών που να διερευνούν την ευαισθησία της εμπορικής αξίας των κτιρίων σε σχέση με την ενεργειακή τους κατάταξη και απόδοσή. Θα μπορούσε ίσως με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν άμεσα αξιοποιήσιμα εργαλεία που να βοηθούν στην ενσωμάτωση της ενεργειακής κατάταξης και απόδοσης των κτιρίων στην εκτίμηση της εμπορικής τους αξίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά