Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οργανική γεωχημική μελέτη σχηματισμών της Ζακύνθου

Koukounya Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33A2EF84-8FA5-4F07-A3F5-9B0A7ED327AA
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα Κουκούνυα, "Οργανική γεωχημική μελέτη σχηματισμών της Ζακύνθου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το δυναμικό πετρελαιογένεσης της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα το δυναμικό των μειοκαινικών και πλειοκαινικών σχηματισμών στο νοτιοδυτικό τμήμα της ζώνης επώθησης στη Ζάκυνθο. Χρησιμοποιήθηκαν επιφανειακά δείγματα (48) από διαφορετικές τομές του κόλπου του Λαγανά, τα οποία αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας.Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Rock-Eval για τον αρχικό χαρακτηρισμό του οργανικού περιεχομένου των δειγμάτων. Επιπλέον το οργανικό υλικό εκχυλίστηκε από τα δείγματα των πετρωμάτων και αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία ανοικτής στήλης και αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχημικοί δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης, της προέλευσης της και των συνθηκών του περιβάλλοντος απόθεσής της.Με βάση τα δεδομένα αυτά και συνεκτιμώντας τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, συνάγεται ότι εντοπίζονται στρώματα μειόκαινου και πλειόκαινου, τα οποία περιέχουν οργανική ύλη κατάλληλη για παραγωγή κυρίως αερίου ή/και πετρελαίου. Η οργανική ύλη έχει μικτή (χερσαία και θαλάσσια προέλευση), είναι ανώριμη θερμικά και έχει αποτεθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά