Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή των γεωηλεκτρικών μεθόδων και δεδομένων απο πηγάδια στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων

Samouil Samouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8EE1CDFF-1955-4F19-A13B-D6B106172D0A
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σαμουήλ Σαμουήλ, "Συμβολή των γεωηλεκτρικών μεθόδων και δεδομένων απο πηγάδια στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23854
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι γεωφυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση του μετώπου υφαλμύρωσης. Η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης είναι η πιο κατάλληλη για τον εντοπισμό των υφάλμυρων υπόγειων νερών. Στα πλαίσια γεωφυσικής διασκόπησης στην ευρύτερη περιοχή των Φαλάσαρνων Χανίων εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της ηλεκτρικής τομογραφίας και της ηλεκτρικής βυθοσκόπησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας στο νότιο παράκτιο τμήμα της περιοχής των Φαλάσαρνων. Πιο συγκεκριμένα συλλέχθηκαν δεδομένα από τέσσερις γραμμές μελέτης ηλεκτρικής τομογραφίας συνολικού μήκους 1200 μέτρων και δύο ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας και βυθοσκόπησης χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά πακέτα RES2DINV και IPI2WIN για την απεικόνιση της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους. Οι γεωηλεκτρικές τομές συνδυάστηκαν με δεδομένα από πηγάδια και γεωτρήσεις, όπως η ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού και η στάθμη νερού. Από την σύγκριση των γεωηλεκτρικών, γεωτρητικών και γεωλογικών δεδομένων προέκυψε ότι το φαινόμενο της υφαλμύρωσης των υπόγειων υδροφορέων είναι εκτεταμένο. Οι γεωλεκτρικές τομές απεικόνισαν τις θέσεις όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της υφαλμύρωσης στις οποίες παρατηρούνται πολύ μικρές τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης (< 20 Ωm) καθώς και τους κυριότερους γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι αποτελούνται από αλουβιακά ριπίδια του Τεταρτογενούς καθώς και από μάργες του Νεογενούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά