Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκπομπές αέριων ρύπων από σύν-καυση πυρηνόξυλου και ζωικών αποβλήτων της βιομηχανίας Creta Farm σε ρευστοποιημένη κλίνη

Papas Markos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/53E97E2C-E117-49CD-9DE2-2E88F394D188
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάρκος Παπάς, "Εκπομπές αέριων ρύπων από σύν-καυση πυρηνόξυλου και ζωικών αποβλήτων της βιομηχανίας Creta Farm σε ρευστοποιημένη κλίνη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24496
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την εξέταση υπολειμματικών μορφών βιομάζας, όπως είναι τα αγροτοβιομηχανκά και ζωικά απόβλητα. Επικεντρώνεται στη συν-καύση αυτών των υλικών σε μια μονάδα ρευστοποιημένης κλίνης φυσαλίδων και στη μελέτη των αέριων ρύπων που παράχθηκαν για τη χρησιμοποίηση τους ως πιθανά εναλλακτικά καύσιμα. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πυρηνόξυλο, λυματολάσπη και κρεατάλευρο (MBM). Αρχικά πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις των δειγμάτων για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε πτητικά συστατικά, μόνιμο άνθρακα και τέφρα, καθώς και θερμογόνο δύναμη. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη φυσαλίδων και μελετήθηκε η απόδοση καύσης και οι εκπομπές αέριων ρύπων (CO, ΝΟx και SO2). Το ποσοστό της λάσπης στα μίγματα κυμάνθηκε από 0 έως 70%, ενώ του MBM από 0 έως 20%. Μελετήθηκε η μεταβολή δυο παραμέτρων, η αύξηση της τροφοδοσίας του καυσίμου και η μεταβολή της περίσσειας του αέρα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των πειραμάτων δείχνουν ότι με την αύξηση του ρυθμού τροφοδοσίας οι διαφορές στις θερμοκρασίες τόσο εντός όσο και στο ελεύθερο όριο της ρευστοποιημένης κλίνης ήταν μικρές. Μείωση της θερμοκρασίας εντός του κλιβάνου είχε σαν αποτέλεσμα αύξηση των εκπομπών CO και ΝΟx. Επίσης, με την αύξηση της περίσσειας του αέρα οι εκπομπές CO και ΝΟx αυξήθηκαν σταδιακά. Η αύξηση του ποσοστού λάσπης και κρεαταλεύρου στο πυρηνόξυλο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας της κλίνης και κατά συνέπεια την αύξηση των CO. Για όλα τα ποσοστά μιγμάτων, ο σχηματισμός ΝΟx έμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) ήταν πολύ μικρές για όλα τα πειράματα καύσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά