Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας κλαστικών ιζημάτων νεογενών σχηματισμών της λεκάνης της Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών

Polychronakis Charalabos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF101B19-557D-4809-96C7-6CEAA4B2045F
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Πολυχρονάκης, "Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας κλαστικών ιζημάτων νεογενών σχηματισμών της λεκάνης της Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25810
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αλπικής και προαλπικής ηλικίας πετρώματα της Κρήτης έχουν καλυφθεί κατά τη διάρκεια του Νεογενούς από κατ΄εξοχήν κλαστικές, ετερογενείς στη λιθολογία, ακολουθίες που κατά θέσεις έχουν μεγάλο πάχος (μεγαλύτερο από 600 μ.), για τις οποίες, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, εκπονήθηκαν προγράμματα αναζήτησης υδρογονανθράκων. Παρόλο που μεγάλος αριθμός ερευνητών, έχει μελετήσει τους προ- νεογενείς και νεογενείς σχηματισμούς της νήσου, υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός εργασιών σχετικών με την παλαιογεωγραφική της εξέλιξη κατά το Νεογενές και ταυτόχρονα λείπουν παντελώς εργασίες σχετικές με την προέλευση (provenance) για τις περιοχές/θέσεις καθώς και τους σχηματισμούς τροφοδοσίας των υλικών, που δημιούργησαν αρχικά τα ιζήματα και στη συνέχεια τα πετρώματα του Νεογενούς.Σκοπός αυτής της εργασίας είναι στα πλαίσια της «ανάλυσης προέλευσης» (provenance analysis) η πρώτη συστηματική μελέτη του κλάσματος βαρέων ορυκτών ψαμμιτών από ακολουθίες του Νεογενούς, των οποίων είναι γνωστή η στρωματογραφική θέση. Η χωρική κατανομή των θέσεων δειγματοληψίας έγινε με ισόρροπη κατανομή εντός της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης της Μεσσαράς, που είναι η περιοχή της Κρήτης με τις μεγαλύτερες σε έκταση εμφανίσεις του Νεογενούς, με τρόπο που να επιτρέπει έναν πρώτο συσχετισμό και σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης των βαρέων ορυκτών, με απώτερο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την παλαιογεωγραφική θέση των περιοχών τροφοδοσίας των αρχικών αμμούχων ιζημάτων, που δημιούργησαν τα πετρώματα δειγματοληψίας.Από τα έντεκα δείγματα που μελετήθηκαν στα κλάσματα 63-125 και 125 -250μm ανακτήθηκε με τη μέθοδο των βαρέων υγρών η συνάθροιση των βαρέων ορυκτών, και αφού ακτινογραφήθηκε αναλύθηκαν ποιοτικά τα ορυκτά και υπολογίστηκε η σχετική ποσοστιαία αναλογία τους, με τo υπoλoγιστικό πακέτο EVA. Η μαζική ύπαρξη ορυκτών των ομάδων επιδότου και αμφιβόλων και στα δύο κλάσματα, σε εννέα από τα έντεκα δείγματα που πάρθηκαν από τους σχηματισμούς Σχινιά και Αμπελούζου, υποδεικνύουν ότι οι σχηματισμοί τροφοδοσίας των πετρωμάτων των σχηματισμών αυτών, που διαφέρουν και σε ηλικία αλλά και σε αποθετικό περιβάλλον (Σκινιά θαλάσσιο και Αμπελούζου λιμνοθαλάσσσιο - ποτάμιο) φαίνεται, από τα πρώτα αυτά δείγματα που αναλύθηκαν, να είναι τα μεταμορφωμένα πετρώματα του ανώτερου καλύμματος των Εσωτερικών Ελληνίδων και σε δεύτερη θέση τα μεταμορφωμένα πετρώματα του Φυλλιτικού Καλύμματος, που αντιπροσωπεύεται με την παρουσία κυρίως του χλωριτοειδούς. Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα συνηγορούν στην άποψη, που εδώ και δεκαετίες έχει προταθεί, ότι η πηγή τροφοδοσίας των κλαστικών ιζημάτων που πλήρωσαν τις λεκάνες του Νεογενούς στην Κρήτη θα πρέπει να αναζητηθεί βορειότερα της Κρήτης, στην περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου, που ήταν και είναι ευρέως εξαπλωμένα τα πετρώματα αυτά και όχι στις μικρές, καλυμματικού τύπου, διάσπαρτες εμφανίσεις του νησιού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά