Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δίκτυα έκϕρασης για γονιδιακούς δείκτες καρκίνου

Chalepakis-Ntellis Dimitrios-Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/26C9F4B6-A941-4687-B55A-92499824DE08
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος-Απόστολος Χαλεπάκης-Ντελλής, "Δίκτυα Έκϕρασης για Γονιδιακούς Δείκτες Καρκίνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27006
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα κύτταρα περιέχουν χιλιάδες βιολογικά μόρια, όπως γονίδια, RNA, πρωτεΐνες και μεταβολίτες, που αλληλεπιδρούν με πολύπλοκους τρόπους. Τα δίκτυα παρουσιάζουν ένα ισχυρό πλαίσιο για να αντιπροσωπεύσουν αυτές τις περίπλοκες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για διάϕορες κυτταρικές λειτουργίες με τις επιδράσεις των μεμονωμένων κόμβων των μορίων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η εκμάθηση δομής Bayesian δικτύων από δεδομένα γονιδιακής έκϕρασης που προέρχονται από δείγματα παθολογίας του καρκίνου του μαστού. Τα Bayesian δίκτυα παρέχουν μια καλή και εύχρηστη αναπαράσταση για την έκϕραση της από κοινού κατανομής πιθανότητας και για τον συμπερασμό. Η αναπαράσταση και η χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων κάνουν τα Bayesian δίκτυα κατάλληλα για τοσυνδυασμό του πεδίου γνώσης και δεδομένων, την έκϕραση αιτιωδών σχέσεων, την αποϕυγή υπερκάλυψης ενός μοντέλου σε δεδομένα εκπαίδευσης, και την εκμάθηση από μη ολοκληρωμένα σύνολα δεδομένων. Συγκεκριμένα, για να γίνει η εκμάθηση μιας τέτοιας δομής, χρησιμοποιήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις των 77 γονιδίων που είναι μια γονιδιακή υπογραϕή που σχετίζεται με την παθολογία του καρκίνου του μαστού. Κατασκευάστηκαν δομές ξεχωριστά για τα καρκινικά και τα υγιή δείγματα ενώ η εκμάθηση των δομών έγινε σύμϕωνα με τον αλγόριθμο εκμάθησης δομής Κ2, θεωρώντας τις μεταβλητές διακριτές αλλά και συνεχείς. Οι δομές που προέκυψαν μελετήθηκαν ως προς τις ιδιότητες Μικρού Κόσμου και Ελεύθερης Κλίμακας, που εμϕανίζονται στην πλειονότητα των δικτύων του πραγματικού κόσμου. Επίσης αναζητήθηκαν σημαντικοί κόμβοι, συμπλέγματα (σύμϕωνα με τον αλγόριθμο MCODE) και δομικές ενότητες (σύμϕωνα με τον αλγόριθμο jActiveModules) στις δομές, τα οποία αξιολογήθηκαν στατιστικά και βιολογικά. Η στατιστική ανάλυση των δικτύωνέδειξε ότι εμϕανίζουν την ιδιότητα Ελεύθερης Κλίμακας που συνάδει με τη βιολογική τους διάσταση όπως επίσης και ότι υπάρχουν σημαντικοί κόμβοι, συμπλέγματα και δομικές ενότητες στα δίκτυα. Η ανάλυση των Bayesian δικτύων ανέδειξε δυναμικά υποδίκτυα με κεντρικούς κόμβους τα οποία προσϕέρουν νέα γνώση σχετικά με τα βιολογικά μονοπάτια που εμπλέκονται στον καρκίνο του μαστού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά