Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση του πληρωτικού υλικού στην απόδοση των βιοφίλτρων για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων

Tsontzos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E7D242B6-0B14-40A4-91A4-758D6B10B93E
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Τσόντζος, "Επίδραση του πληρωτικού υλικού στην απόδοση των βιοφίλτρων για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27050
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση φίλτρων προσκολλημένης βιομάζας σταθερού πληρωτικού υλικού και συγκεκριμένα η σύγκριση της απόδοσης δύο διαφορετικών υλικών υπό τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας. Για την σύγκριση των πληρωτικών υλικών κατασκευάσθηκαν δύο δεξαμενές φίλτρων προσκολλημένης βιομάζας (ύψους 2m και διαμέτρου 20cm) και εκπονήθηκαν μετρήσεις για την ικανότητα απορρύπανσης υγρών αποβλήτων που λαμβάνονταν από τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Δήμου Χανίων αφού είχαν υποστεί πρωτοβάθμια καθίζηση. Τα υλικά που τοποθετήθηκαν ήταν της εταιρίας GEA 2H Water Technologies και πρόκειται για ένα φίλτρο διασταυρούμενης ροής μεγάλης ειδικής επιφάνειας και ένα φίλτρο τυχαίας ροής μικρότερης ειδικής επιφάνειας. Καθημερινά κάθε φίλτρο τροφοδοτούταν με 30L υγρών αποβλήτων και τα εκρέοντα επεξεργασμένα απόβλητα συλλέγονταν σε διαφορετικό δοχείο για κάθε δεξαμενή. Για τον έλεγχο της απόδοσης επεξεργασίας πραγματοποιούνταν μετρήσεις DO, pΗ, TOC, BOD, COD, TSS, NH3-N, NO3-N και NO2-N τόσο στα ανεπεξέργαστα απόβλητα όσο και στα επεξεργασμένα. Δοκιμάσθηκαν 3 διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, αρχικά λειτουργία με παροχή 1L/h (η οποία ήταν και η ελάχιστη δυνατή) και ρυθμό υδραυλικής φόρτισης q=0,00796m/h, στη συνέχεια λόγω χαμηλών συγκεντρώσεων οξυγόνου προστέθηκε σύστημα αερισμού και δοκιμάσθηκε η ίδια παροχή 1L/h με αερισμό. Τέλος, διατηρώντας το σύστημα αερισμού δοκιμάσθηκε η διπλάσια παροχή 2L/h με ρυθμό υδραυλικής φόρτισης q=0,01592m/h.Τα βέλτιστα αποτελέσματα και για τα δύο υλικά παρουσιάσθηκαν με παροχή 1L/h και εν λειτουργία συστήματος τεχνητού αερισμού. Χαρακτηριστικά μεγέθη απομακρύνσεων είναι 73% απομάκρυνση BOD και για τα δύο υλικά, 78% απομάκρυνση COD επίσης και για τα δύο, καθώς και 94% απομάκρυνση TSS. Όσον αφορά τα TSS και τα NH3-N τα δύο φίλτρα εμφάνισαν διαφορές της τάξης του 11-13% με βέλτιστες αποδόσεις εκείνες του φίλτρου τυχαίας ροής (65% και 83% αντίστοιχα). Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου επεξεργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά