Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 949 αποτελέσματα
1 M. Lykaki, E.Pachatouridou, S.A.C. Carabineiro, E. Iliopoulou, C. Andriopoulou, N. Kallithrakas-Kontos, S. Boghosian and M. Konsolakis, "Ceria nanoparticles shape effects on the structural defects and surface chemistry: implications in CO oxidation by Cu/CeO2 catalysts", Appl. Catal. B-Environ., vol. 230, pp. 18-28, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.0352019-06-19
2 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 837-843, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9527-y2019-06-19
3 D. Ipsakis, T. Kraia, M. Konsolakis and G. Marnellos, "Remediation of Black Sea ecosystem and pure H2 generation via H2S-H2O co-electrolysis in a proton-conducting membrane cell stack reactor: a feasibility study of the integrated and autonomous approach," Renew. Energ., vol. 125, pp. 806-818, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.03.0052019-06-06
4 N. M. Papadakis and G. E. Stavroulakis, "Low cost omnidirectional sound source utilizing a common directional loudspeaker for impulse response measurements," Appl. Sci., vol. 8, no. 9, Sept. 2018. doi: 10.3390/app80917032019-06-03
5 B. Conde, P. Eguía, G. E. Stavroulakis and E. Granada "Parameter identification for damaged condition investigation on masonry arch bridges using a Bayesian approach," Eng. Struct., vol. 172, pp. 275-284, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.engstruct.2018.06.0402019-06-03
6 V. Girardin, P. Regnault and C.H. Skiadas "Foreword: Special issue on the future of applied stochastic models and data analysis," Appl. Stoch. Models Bus. Ind., vol. 34, no. 6, pp. 760-761, Nov.-Dec. 2018. doi: 10.1002/asmb.24042019-06-03
7 M. Souliotis, N. Arnaoutakis, G. Panaras, A. Kavga and S. Papaefthimiou, "Experimental study and Life Cycle Assessment (LCA) of hybrid photovoltaic/thermal (PV/T) solar systems for domestic applications," Renew. Energ., vol. 126, pp. 708-723, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.04.0112019-05-31
8 W. Zhao, D. Ngoduy, S. Shepherd, R. Liu and M. Papageorgiou," A platoon based cooperative eco-driving model for mixed automated and human-driven vehicles at a signalised intersection", Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 95, pp. 802-821., Oct. 2018. doi: 10.1016/j.trc.2018.05.0252019-05-31
9 A. I. Dimitras, C. Gaganis and F. Pasiouras, "Financial reporting standards’ change and the efficiency measures of EU banks," Int. Rev. Financ. Anal., vol. 59, pp. 223-233, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.irfa.2018.08.0082019-05-31
10 E. Grigoroudis "Practices and attitudes to environmental management in the hotel industry," Int. J. Soc. Ecol. Sust. Dev., vol. 9, no. 4, pp. 61-79, Oct.-Dec. 2018. doi: 10.4018/IJSESD.20181001042019-05-31
11 D. Manolis, T. Pappa, C. Diakaki, I. Papamichail and M. Papageorgiou "Centralised versus decentralised signal control of large-scale urban road networks in real time: a simulation study," IET Intell. Transp. Syst., vol. 12, no. 8, pp. 891-900, Oct. 2018. doi: 10.1049/iet-its.2018.01122019-05-31
12 B. Aouni, M. Doumpos, B. Pérez-Gladish and R.E. Steuer, "On the increasing importance of multiple criteria decision aid methods for portfolio selection," J. Oper. Res. Soc., vol. 69, no. 10, pp. 1525-1542, Oct. 2018. doi: 10.1080/01605682.2018.14751182019-05-31
13 V. Marzano, A. Papola, F. Simonelli and M. Papageorgiou "A Kalman filter for quasi-dynamic o-d flow estimation/updating," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 19, no. 11, pp. 3604-3612, Nov. 2018. doi: 10.1109/TITS.2018.28656102019-05-27
14 M. Kazolea and A. I. Delis "Irregular wave propagation with a 2DH Boussinesq-type model and an unstructured finite volume scheme," Eur. J. Mech. B Fluids, vol. 72, pp. 432-448, Nov.-Dec. 2018. doi: 10.1016/j.euromechflu.2018.07.0092019-05-27
15 C. Pasquale, S. Sacone, S. Siri and M. Papageorgiou "Optimal control for reducing congestion and improving safety in freeway systems," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 19, no. 11, pp. 3613-3625, Nov. 2018. doi: 10.1109/TITS.2018.28689872019-05-27
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...