Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 1290 αποτελέσματα
31 S. Tapkin, E. Tercan, S. M. Motsa, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, E. Maravelakis, and G. Stavroulakis, “Structural investigation of masonry arch bridges using various nonlinear finite-element models,” J. Bridge Eng., vol. 27, no. 7, July 2022, doi: 10.1061/(asce)be.1943-5592.0001870.2024-03-04
32 G. Antoniou, K. Atkinson, G. Baryannis, S. Batsakis, L. di Caro, G. Governatori, L. Robaldo, G. Siragusa, and I. Tachmazidis, “Explainable reasoning with legal big data: a layered framework,” J. Appl. Log.- IfCoLoG, vol. 9, no. 4, pp. 1155-1170, July 2022. https://www.collegepublications.co.uk/ifcolog/?000562024-03-01
33 O. Gaidai, Y. Wu, I. Yegorov, P. Alevras, J. Wang and D. Yurchenko, “Improving performance of a nonlinear absorber applied to a variable length pendulum using surrogate optimization,” J. Vib. Control, vol. 30, no. 1–2, pp. 156–168, Jan. 2024, doi: 10.1177/10775463221142663.2024-03-01
34 M. G. Tsionas, D. Philippas and C. Zopounidis, “Exploring uncertainty, sensitivity and robust solutions in mathematical programming through Bayesian analysis,” Comput. Econ., vol. 62, no. 1, pp. 205–227, June 2023, doi: 10.1007/s10614-022-10277-z.2024-02-27
35 G. K. Tairidis, I. Ntintakis, G. A. Drosopoulos, P. Koutsianitis and G. E. Stavroulakis, “Auxetic metamaterials subjected to dynamic loadings,” Theor. Appl. Mech., vol. 49, no. 1, 2022, doi: 10.2298/TAM211103002T.2024-02-27
36 M. Akhtaruzzaman, R. Benkraiem, S. Boubaker and C. Zopounidis, “COVID‐19 crisis and risk spillovers to developing economies: evidence from Africa,” J. Int. Dev., vol. 34, no. 4, pp. 898–918, May 2022, doi: 10.1002/jid.3634.2024-02-26
37 N. Glaveli, P. Manolitzas and E. Grigoroudis, “Substitute vs permanent teacher job satisfaction: applying MUSA to delineate differences and highlight evidence-based guidelines for decision makers,” Kybernetes, vol. 53, no. 1, pp. 492–511, Jan. 2024, doi: 10.1108/k-08-2022-1076.2024-02-23
38 N. Glaveli, P. Manolitzas, S. Palamas, E. Grigoroudis and C. Zopounidis, “Developing effective strategic decision-making in the areas of hotel quality management and customer satisfaction from online ratings,” Curr. Issues Tour., vol. 26, no. 6, pp. 1003–1021, Mar. 2023, doi: 10.1080/13683500.2022.2048805.2024-02-23
39 J.-M. Arauzo-Carod, I. Kostakis and K. P. Tsagarakis, “Policies for supporting the regional circular economy and sustainability,” Ann. Reg. Sci., vol. 68, no. 2, pp. 255–262, Apr. 2022, doi: 10.1007/s00168-022-01124-y.2024-02-22
40 P. Manolitzas, N. Glaveli, S. Palamas, E. Grigoroudis and C. Zopounidis, “Improving customer experience in the cruise industry in the post pandemic era,” Cogent Bus. Manag., vol. 9, no. 1, Dec. 2022, doi: 10.1080/23311975.2022.2143309.2024-02-22
41 S. Angilella, M. Doumpos, S. Mazzù and C. Zopounidis, “The relationship between the risk of failure and the global systemic importance of banks: a multicriteria evaluation approach,” J. Oper. Res. Soc., vol. 74, no. 10, pp. 2109–2123, Oct. 2023, doi: 10.1080/01605682.2022.2129479.2024-02-22
42 E. A. R. de Campos, I. C. de Paula, C. S. T. Caten, K. P. Tsagarakis and J. L. D. Ribeiro, “Logistics performance: critical factors in the implementation of end-of-life management practices in the pharmaceutical care process,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 30, no. 11, pp. 29206–29228, Mar. 2023, doi: 10.1007/s11356-022-24035-z.2024-02-22
43 A. D. Kosta, K. M. Keramitsoglou and K. P. Tsagarakis, “Exploring the effect of environmental programs on primary school pupils’ knowledge and connectedness toward nature,” SAGE Open, vol. 12, no. 4, Oct. 2022, doi: 10.1177/21582440221140288.2024-02-16
44 T. A. Tsalis, M. Terzaki, D. Koulouriotis, K. P. Tsagarakis and I. E. Nikolaou, “The nexus of United Nations' 2030 Agenda and corporate sustainability reports,” Sustain. Dev., vol. 31, no. 2, pp. 784–796, Apr. 2023, doi: 10.1002/sd.2419.2024-02-16
45 G. Androulakis, T. Kontogiannis and S. Malakis, “Task complexity and operational risk management in military aviation,” Ergonomics, vol. 66, no. 10, pp. 1549–1564, Oct. 2023, doi: 10.1080/00140139.2022.2157049.2024-02-15
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...