Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 1029 αποτελέσματα
31 M. Konsolakis, M. Lykaki, S. Stefa, S.A.C. Carabineiro, G. Varvoutis, E. Papista and G.E. Marnellos, "Co2 hydrogenation over nanoceria-supported transition metal catalysts: Role of ceria morphology (nanorods versus nanocubes) and active phase nature (co versus cu)," Nanomaterials, vol. 9, no. 12, Dec. 2019. doi: 10.3390/nano91217392020-04-03
32 S. Tsafarakis, P. Gkorezis, D. Nalmpantis, E. Genitsaris, A. Andronikidis and E. Altsitsiadis, "Investigating the preferences of individuals on public transport innovations using the Maximum Difference Scaling method," Eur. Transp. Res. Rev., vol. 11, no. 1, Dec. 2019. doi: 10.1186/s12544-018-0340-62020-04-03
33 E. Gkika, A. Psaroulaki, Y. Tselentis, E. Angelakis and V.S. Kouikoglou, "Can point-of-care testing shorten hospitalization length of stay? An exploratory investigation of infectious agents using regression modelling," Health Inform. J., vol. 25, no. 4, pp. 1606-1617, Dec. 2019. doi: 10.1177/14604582187966122020-04-02
34 E. Nikolidakis and A. Antoniadis, "FEM modeling simulation of laser engraving," Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 105, no. 7-8, pp. 3489-3498, Dec. 2019. doi: 10.1007/s00170-019-04603-32020-04-02
35 C. Zopounidis, C. Floros, C. Lemonakis and V. Balla, "Taxation avoidance in overtrading firms as determinants of board independence (BvD)", Oper. Res. Int. J., p. 1-16, Mar. 2018. doi: 10.1007/s12351-018-0389-y2020-03-31
36 M. Doumpos, A. Guyot, E. Galariotis and C. Zopounidis, "Assessing the quality of life in French municipalities: a multidimensional approach," Ann. Oper. Res., 2018. doi: 10.1007/s10479-018-3068-82020-03-31
37 A. Khataee, D. Kalderis, P. Gholami, A. Fazli, M. Moschogiannaki, V. Binas, M. Lykaki and M. Konsolakis, "Cu2O-CuO@biochar composite: Synthesis, characterization and its efficient photocatalytic performance," Appl. Surf. Sci., vol. 498, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.1438462020-03-31
38 S.N. Leloudas, G.A. Strofylas and I.K. Nikolos, "Constrained airfoil optimization using the area-preserving free-form deformation," Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 90, no. 6, pp. 914-926, Sep. 2018. doi: 10.1108/AEAT-10-2016-01842019-12-06
39 S. Bekiros, N. Loukeris, N. Matsatsinis and F. Bezzina, "Customer satisfaction prediction in the shipping industry with hybrid meta-heuristic approaches," Comput. Econ., vol. 54, no. 2, pp. 647-667, Aug. 2019. doi: 10.1007/s10614-018-9842-52019-11-14
40 E.G. Carayannis, E. Grigoroudis, D.F.J. Campbell, D. Meissner and D. Stamati, "The ecosystem as helix: an exploratory theory-building study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models," R&D Manage., vol. 48, no. 1, pp. 148-162, Jan. 2018. doi: 10.1111/radm.123002019-11-14
41 E.G. Carayannis, E. Grigoroudis, D.F.J. Campbell, D. Meissner and D. Stamati, "'Mode 3' universities and academic firms: Thinking beyond the box trans-disciplinarity and nonlinear innovation dynamics within coopetitive entrepreneurial ecosystems," Int. J. Technol. Manage., vol. 77, no. 1-3, pp. 145-185, May 2018. doi: 10.1504/IJTM.2018.0917142019-11-14
42 M. Lykaki, E. Papista, S.A.C. Carabineiro, P.B. Tavares and M. Konsolakis, "Optimization of N2O decomposition activity of CuO-CeO2 mixed oxides by means of synthesis procedure and alkali (Cs) promotion," Catal. Sci. Technol., vol. 8, no. 9, pp. 2312-2322, May 2018. doi: 10.1039/C8CY00316e2019-11-13
43 I. Papamichail, N. Bekiaris-Liberis, A. I. Delis, D. Manolis, K.-S. Mountakis, I. K. Nikolos, C. Roncoli and M. Papageorgiou, "Motorway traffic flow modelling, estimation and control with vehicle automation and communication systems," Annu. Rev. Control, in press, 2019. doi: 10.1016/j.arcontrol.2019.09.0022019-10-21
44 S. Papadopoulou, C. Roncoli, N. Bekiaris-Liberis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Microscopic simulation-based validation of a per-lane traffic state estimation scheme for highways with connected vehicles," Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 86, pp. 441-452, Jan. 2018. doi: 10.1016/j.trc.2017.11.0122019-10-18
45 E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, J. Chatzakis, M. Bakarezos, I.K. Nikolos, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis, "Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities," Plasma Phys. Control. Fusion, vol. 60, no. 1, Jan. 2018. doi: 10.1088/1361-6587/aa8ab02019-10-18
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...