Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 1219 αποτελέσματα
31 E. G. Carayannis, E. Grigoroudis, and B. Wurth, "OR for entrepreneurial ecosystems: a problem-oriented review and agenda," Eur. J. Oper. Res., vol. 300, no. 3, pp. 791-808, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.10.030.2023-05-02
32 C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis and M. A. Caruana, “Special issue – Communications in statistics – Case studies and data analysis – 6th stochastic modeling techniques and data analysis international conference,” Commun. Stat.: Case Stud. Data Anal. Appl., vol. 7, no. 4, pp. 517–519, Oct. 2021, doi: 10.1080/23737484.2021.2012013.2023-04-28
33 D. Ipsakis, G. Varvoutis, A. Lambropoulos, E. Mandela, S. Papaefthimiou, G. E. Marnellos and M. Konsolakis, "A circular approach to upgrade cement-based CO2 and renewable H2: techno-economic analysis of SNG production," Chem. Eng. Trans., vol. 88, pp. 673-678, 2021, doi: 10.3303/CET2188112.2023-04-28
34 S. Sharma, I. Papamichail, A. Nadi, H. Van Lint, L. Tavasszy and M. Snelder, "A multi-class lane-changing advisory system for freeway merging sections using cooperative ITS," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 23, no. 9, pp. 15121-15132, Sept. 2022, doi: 10.1109/TITS.2021.3137233.2023-04-28
35 C. Efstathiou, and N. Tapoglou, “A novel CAD-based simulation model for manufacturing of spiral bevel gears by face milling,” CIRP J. Manuf. Sci. Technol., vol. 33, pp. 277-292, May 2021, doi: 10.1016/j.cirpj.2021.04.004.2023-04-25
36 K. Chatzitheodorou, T. A. Tsalis, K. P. Tsagarakis, E. Grigoroudis, and I. Nikolaou, “A new practical methodology for the banking sector to assess corporate sustainability risks with an application in the energy sector,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 27, pp. 1473-1487, July 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.03.005.2023-04-19
37 M. Konsolakis, and V. Stathopoulos, “Preface on recent advances on surface and interface functionalization in Nano-Catalysis (SUR-INTER-CAT),” Appl. Surf. Sci. Adv., vol. 5, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.apsadv.2021.100093.2023-04-11
38 N. A. Kyriakakis, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A hybrid ant colony optimization-variable neighborhood descent approach for the cumulative capacitated vehicle routing problem,” Comput. Oper. Res., vol. 134, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.cor.2021.105397.2023-04-10
39 N. A. Kyriakakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis, and Y. Marinakis, “Moving peak drone search problem: an online multi-swarm intelligence approach for UAV search operations,” Swarm Evol. Comput., vol. 66, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.swevo.2021.100956.2023-04-10
40 L. Georgiou, M. Souliotis, S. Papaefthimiou, P. A. Fokaides, “Numerical simulation data of building integrated solar thermal collectors under diverse conditions,” Data Brief, vol. 39, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.dib.2021.107470.2023-04-06
41 A. I. Delis and I. K. Nikolos, “Shallow water equations in hydraulics: modeling, numerics and applications,” Water, vol. 13, no. 24, Dec. 2021, doi: 10.3390/w13243598.2023-04-03
42 P. Dedousis, G. Stergiopoulos, G. Arampatzis and D. Gritzalis, "A security-aware framework for designing industrial engineering processes," IEEE Access, vol. 9, pp. 163065-163085, Dec. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3134759.2023-02-23
43 A. Sophokleous, P. Christodoulou, L. Doitsidis, and S. A. Chatzichristofis, “Computer vision meets educational robotics,” Electronics, vol. 10, no. 6, Mar. 2021, doi: 10.3390/electronics10060730.2023-02-13
44 E. L. Clark, A. Grigoriadis, S. Petrakis, I. Tazes, G. Andrianaki, A. Skoulakis, Y. Orphanos, E. Kaselouris, I. Fitilis, J. Chatzakis, E. Bakarezos, V. Dimitriou, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis, and M. Tatarakis, “High-intensity laser-driven secondary radiation sources using the ZEUS 45 TW laser system at the Institute of Plasma Physics and Lasers of the Hellenic Mediterranean University Research Centre,” High Power Laser Sci. Eng., vol. 9, Sep. 2021, doi: 10.1017/hpl.2021.38.2023-02-09
45 C. Gaganis, F. Pasiouras, M. Tasiou, and C. Zopounidis, “CISEF: a composite index of social, environmental and financial performance,” Eur. J. Oper. Res., vol. 291, no. 1, pp. 394–409, May 2021, doi: 10.1016/j.ejor.2020.09.035.2023-02-06
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...