Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από τη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησης

Gialitaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F6DA91F8-DB52-4AF0-B8E6-BABE21811759
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γιαλιτάκη, "Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από τη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.34712
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης με διάφορες τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης, όπως η χωροθέτηση Kirchhoff και η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Για την επεξεργασία επιλέχθηκαν δεδομένα από τμήμα υπάρχουσας σεισμικής γραμμής, της AEG-1, η οποία βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Η επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Paradigm® 14.1 στο Eργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πριν τη εφαρμογή της σεισμικής χωροθέτησης χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι επεξεργασίας των καταγραφών για τη μείωση του υψίσυχνου θορύβου, ανάλυση ταχυτήτων, ενίσχυση του πλάτους των ανακλώμενων κυμάτων (διόρθωση γεωμετρικής διασποράς), απόσβεση των πολλαπλών ανακλάσεων, μείωση της διάρκειας της κυματομορφής της πηγής των ανακλώμενων κυμάτων (αποσυνέλιξη) και δυναμική διόρθωση των χρόνων διαδρομής λόγω της επίδρασης της οριζόντιας απόστασης πηγής - υδροφώνου. Τέλος, κατασκευάστηκε η σεισμική τομή υπέρθεσης στην οποία εφαρμόστηκε χωροθέτηση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μελέτη των παραμέτρων των μεθόδων χωροθέτησης κατά Kirchhoff και πεπερασμένων διαφορών (στον χώρο f-x) και σύγκριση των χωροθετημένων τομών.Σκοπός της παραπάνω επεξεργασίας είναι η απεικόνιση της γεωλογικής δομής του υπεδάφους της προαναφερθείσας θαλάσσιας περιοχής. Από τη χωροθετημένη τομή προέκυψε ότι το υπέδαφος στην περιοχή αυτή συνίσταται από α) τη βασική ακολουθία η οποία αποτελείται από ανθρακικά πετρώματα ηλικίας Άνω Τριαδικού - Κάτω Ιουρασικού μεταμορφωμένα (μάρμαρα) σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, τα οποία υπερκαλύπτονται από μετα-φλύσχη ηλικίας Τριτογενούς, επίσης μεταμορφωμένο σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, β) τη γλαυκοφανιτική σειρά η οποία βρίσκεται ως τεκτονικό κάλυμμα πάνω στη βασική αυτόχθονη ακολουθία των μαρμάρων και αποτελείται από γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους, μεταβασίτες, μετα-ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα, μεταπηλίτες και παλαιοζωικούς γνεύσιους, γ) την ανώτερη τεκτονική ακολουθία που τοποθετείται ως τεκτονικό κάλυμμα πάνω στη δεύτερη κατώτερη ακολουθία και αποτελείται από ηφαιστειοκλαστικά πετρώματα Περμιο-Τριαδικού, ανθρακικά πετρώματα Άνω Τριαδικού - Ιουρασικού, υπολείμματα οφιολιθικών πετρωμάτων με Ανω-Κρητιδικούς ασβεστολίθους, γνευσιακά και αμφιβολιτικά πετρώματα υποβάθρου, δ) ιζηματογενή πετρώματα του Νεογενούς, ε) ιζήματα Τεταρτογενούς και στ) πρόσφατα ιζήματα αποτεθειμένα σε ήρεμο αποθετικό περιβάλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά