Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση της ποιότητας των εξανθρακωμάτων από δημοτικά και ζωικά απόβλητα για ενεργειακές ή περιβαλλοντικές εφαρμογές

Spyridakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6159F514-2368-4F5F-90D8-9AC210E13210
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Σπυριδάκης, "Εκτίμηση της ποιότητας των εξανθρακωμάτων από δημοτικά και ζωικά απόβλητα για ενεργειακές ή περιβαλλοντικές εφαρμογές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.35711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό την παραγωγή βιοεξανθρακωμάτων από βιομηχανικά απόβλητα της Κρήτης, μέσω πυρόλυσης, προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότητά τους για ενεργειακές ή/και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Τα δείγματα της υπολειμματικής βιομάζας πυρολύθηκαν σε αντιδραστήρα σε τρείς τελικές θερμοκρασίες των 450οC, 550οC και 650οC, και υπολογίστηκε η απόδοση σε βιοεξανθράκωμα, βιοέλαιο και βιοαέριο. Στη συνέχεια, έλαβαν χώρα μετρήσεις για τον προσδιορισμό βασικών φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των βιοεξανθρακωμάτων, όπως μέτρηση της ειδικής επιφάνειας, του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, στοιχειακή ανάλυση, μέτρηση της Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης (ΑΘΔ) και τέλος προσδιορισμός των μεταλλικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των εν δυνάμει καυσίμων και μέσων περιβαλλοντικής προστασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας πυρόλυσης οδήγησε σε μείωση της απόδοσης του βιοεξανθρακώματος με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού του βιοαερίου και εμπλουτισμού του σε τέφρα μειώνοντας ταυτόχρονα την περιεκτικότητα του μόνιμου άνθρακα σ’ αυτό. Η θερμοκρασία της πυρόλυσης επηρέασε τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των βιοεξανθρακωμάτων. Η αύξηση της θερμοκρασίας επέφερε αύξηση στην ειδική επιφάνεια έως και 140% καθώς και αύξηση της τιμής του pH, αποτρέποντας έκπλυση τοξικών μετάλλων από τα παραγόμενα βιοεξανθρακώματα. Γενικά, η αύξηση της θερμοκρασίας πυρόλυσης οδήγησε σε αύξηση της συγκέντρωσης των K, Ca, Mg και Fe, τα οποία θεωρούνται θρεπτικά συστατικά του εδάφους, στα παραγόμενα βιοεξανθρακώματα. Επίσης, η περιεκτικότητα των ιχνοστοιχείων στα βιοεξανθρακώματα ήταν πολύ χαμηλότερη από τα επιτρεπτά όρια των Διεθνών Οργανισμών. Τέλος, αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση της θερμογόνου δύναμης των βιοεξανθρακωμάτων σε σύγκριση με την τροφοδοσία, στα επίπεδα των αντίστοιχων τιμών για γαιάνθρακες χαμηλής τάξης, καθιστώντας τα πιθανόν κατάλληλα για ενεργειακές εφαρμογές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά