Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στοιχειακός προσδιορισμός φωτοβολταϊκών αποβλήτων 2ης γενιάς και διαχωρισμός των δομικών στοιχείων τους με χρήση οργανικών διαλυτών και ανόργανων οξέων

Antoniou Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6AEF6807-93C8-4635-A8B9-AC3EAFE95FA7
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Αντωνίου, "Στοιχειακός προσδιορισμός φωτοβολταϊκών αποβλήτων 2ης γενιάς και διαχωρισμός των δομικών στοιχείων τους με χρήση οργανικών διαλυτών και ανόργανων οξέων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.35852
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συνεχής αύξηση της παραγωγής φωτοβολταϊκών (φ/β) συστημάτων αναμένεται να οδηγήσει σε ολοένα αυξανόμενες ποσότητες φ/β αποβλήτων στο εξής. Η διαχείριση και η τελική διάθεση των φωτοβολταϊκών πάνελ, που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ένταξη των φ/β αποβλήτων στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βάσει της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ ακολούθησε διαδοχικά το έναυσμα για μελέτη και έρευνα που αφορά στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων αυτών.Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει η παρούσα διπλωματική που εξετάζει αρχικά την σύσταση και την τοξικότητα απόβλητων φ/β πάνελ 2ης γενιάς (τύπου thin-film) και στη συνέχεια, τους τρόπους με τους οποίους δύναται να επεξεργαστούν τα απόβλητα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τρία πάνελ: i) πάνελ άμορφου υδρoγονωμένου πυριτίου (a-Si:H), ii) πάνελ Χαλκού-Ινδίου-Δισεληνίου (CIS) και iii) πάνελ που συνδυάζει ταυτόχρονα χαρακτηριστικά 1ης και 2ης γενιάς (παλιάς τεχνολογίας άμορφο πυρίτιο (a-Si)) το οποίο εκτιμήθηκε εν τέλει ως 1ης γενιάς.Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε χημική ανάλυση με τη χρήση της μεθόδου ICP-MS προκειμένου να εξεταστεί σε στοιχειακό επίπεδο η σύσταση των αποβλήτων. Έλαβαν χώρα α) ολική χώνευση για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των τοξικών μετάλλων στα δείγματα, β) TCLP ανάλυση προκειμένου να χαρακτηριστούν τα απόβλητα ως τοξικά ή μη τοξικά όταν αυτά εναποτεθούν στο περιβάλλον. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι πιθανές μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων με α) προσθήκη οργανικών διαλυτών, καθώς και, β) προσθήκη ανόργανων οξέων για το διαχωρισμό των δομικών στοιχείων από τα οποία αποτελούνται τα πάνελ.Μέσα από την πειραματική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι ο διαχωρισμός των κύριων συστατικών μερών αποδεικνύεται πολύτιμος και αποτελεί τη βάση για την επίτευξη όσο το δυνατόν πιο αποδοτικής ανάκτησης των τμημάτων αυτών από τα οποία απαρτίζεται το πάνελ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά