Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 1292 αποτελέσματα
1 S. E. Chatoutsidou, and M. Lazaridis, “Resuspension of spherical particles due to surface vibration,” Particuology, vol. 54, pp. 126-135, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.partic.2020.08.003.2023-02-02
2 J. Garnier, G. Billen, L. Lassaletta, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis, and B. Grizzetti, “Hydromorphology of coastal zone and structure of watershed agro-food system are main determinants of coastal eutrophication,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/abc777.2023-01-26
3 E. Chalvatzaki, S. E. Chatoutsidou, I. Kopanakis, D. Melas, D. Parliari, N. Mihalopoulos, and M. Lazaridis, “Personal deposited dose and its influencing factors at several Greek sites: an analysis in respect to seasonal and diurnal variations,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 23, pp. 29276–29286, June 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12815-y.2023-01-25
4 S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products,” Environ. Res., vol. 194, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.envres.2020.110695.2023-01-18
5 G. Makaroglou, H. Marakas, S. Fodelianakis, V. A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis and P. Gikas, “Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment,” Biochem. Eng. J., vol. 169, May 2021, doi: 10.1016/j.bej.2021.107964.2023-01-18
6 N. Sifakis and T. Tsoutsos, “Planning zero-emissions ports through the nearly zero energy port concept,” J. Cleaner Prod., vol. 286, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125448.2023-01-17
7 A. Kokka, T. Ramantani, and P. Panagiotopoulou, “Effect of operating conditions on the performance of Rh/TiO2 catalyst for the reaction of LPG steam reforming,” Catalysts, vol. 11, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.3390/catal11030374.2023-01-13
8 P. Jurga, E. Loizou, and S. Rozakis, “Comparing bioeconomy potential at national vs. regional level employing input-output modeling,” Energies, vol. 14, no. 6, Mar. 2021, doi: 10.3390/en14061714.2023-01-13
9 A. A. Malandrakis, N. Kavroulakis, and C. V. Chrysikopoulos, “Copper nanoparticles against benzimidazole-resistant Monilinia fructicola field isolates,” Pestic. Biochem. Physiol., vol. 173, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.pestbp.2021.104796.2023-01-13
10 N. Sifakis, M. Aryblia, T. Daras, S. Tournaki, and T. Tsoutsos, “The impact of COVID-19 pandemic in Mediterranean urban air pollution and mobility,” Energy Sources Part A, early access, doi: 10.1080/15567036.2021.1895373.2023-01-13
11 G. Charalampous, E. Fragkou, K. A. Kormas, A. B. de Menezes, P. N. Polymenakou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis, E. Antoniou, and E. Gontikaki, “Comparison of hydrocarbon-degrading consortia from surface and deep waters of the Eastern Mediterranean Sea: characterization and degradation potential,” Energies, vol. 14, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/en14082246.2023-01-11
12 A. Korhonen, H. Relvas, A. I. Miranda, J. Ferreira, D. Lopes, S. Rafael, S. M. Almeida, T. Faria, V. Martins, N. Canha, E. Diapouli, K. Eleftheriadis, E. Chalvatzaki, M. Lazaridis, H. Lehtomäki, I. Rumrich, and O. Hänninen, “Analysis of spatial factors, time-activity and infiltration on outdoor generated PM2.5 exposures of school children in five European cities,” Sci. Total Environ., vol. 785, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147111.2023-01-11
13 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, A. AlKhoori, S. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M.A.Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Highly selective and stable Ni/La-M (M=Sm, Pr, and Mg)-CeO2 catalysts for CO2 methanation,” J. CO2 Util., vol. 51, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.jcou.2021.101618.2023-01-11
14 A. Kuhn-Régnier, A. Voulgarakis, P. Nowack, M. Forkel, I. C. Prentice, and S. P. Harrison, “The importance of antecedent vegetation and drought conditions as global drivers of burnt area,” Biogeosciences, vol. 18, no. 12, pp. 3861–3879, June 2021, doi: 10.5194/bg-18-3861-2021.2023-01-10
15 S. Rozakis, A. Bartoli, J. Dach, A. Jędrejek, A. Kowalczyk-Juśko, Ł. Mamica, P. Pochwatka, R. Pudelko, and K. Shu, “Policy impact on regional biogas using a modular modeling tool,” Energies, vol. 14, no. 13, June 2021, doi: 10.3390/en14133738.2022-12-20
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...