Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 1317 αποτελέσματα
16 T. Tang, D. Shindell, Y. Zhang, A. Voulgarakis, J.-F. Lamarque, G. Myhre, G. Faluvegi, B. H. Samset, T. Andrews, D. Olivié, T. Takemura, and X. Lee, “Distinct surface response to black carbon aerosols,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 18, pp. 13797–13809, Sep. 2021, doi: 10.5194/acp-21-13797-2021.2023-02-16
17 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Correction to: Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25679–25679, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12789-x.2023-02-15
18 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia Crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25664–25678, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12442-7.2023-02-14
19 N. H. Wong, C. L. Tan, D. D. Kolokotsa and H. Takebayashi, “Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat,” Nat. Rev. Earth. Environ., vol. 2, no. 3, pp. 166–181, Mar. 2021, doi: 10.1038/s43017-020-00129-5.2023-02-13
20 B. M. Al-Wahaibi, T. Jafary, A. Al-Mamun, M. S. Baawain, M. Aghbashlo, M. Tabatabaei and A. I. Stefanakis, “Operational modifications of a full-scale experimental vertical flow constructed wetland with effluent recirculation to optimize total nitrogen removal,” J. Cleaner Prod., vol. 296, May 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126558.2023-02-13
21 Y. Qu, A. Voulgarakis, T. Wang, M. Kasoar, C. Wells, C. Yuan, S. Varma, and L. Mansfield, “A study of the effect of aerosols on surface ozone through meteorology feedbacks over China,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 7, pp. 5705–5718, Apr. 2021, doi: 10.5194/acp-21-5705-2021.2023-02-10
22 A. N. Angelakis, M. Valipour, A. T. Ahmed, V. Tzanakakis, N. V. Paranychianakis, J. Krasilnikoff, R. Drusiani, L. Mays, F. El Gohary, D. Koutsoyiannis, S. Khan, and L. J. Del Giacco, “Water conflicts: from ancient to modern times and in the future,” Sustainability, vol. 13, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/su13084237.2023-02-10
23 N. Savvakis, and T. Tsoutsos, “Theoretical design and experimental evaluation of a PV+PCM system in the mediterranean climate,” Energy, vol. 220, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119690.2023-02-06
24 A. Tsipianitis, and Y. Tsompanakis, “Optimizing the seismic response of base-isolated liquid storage tanks using swarm intelligence algorithms,” Comput. Struct., vol. 243, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.compstruc.2020.106407.2023-02-06
25 C. Leontari, E. Kastanaki, I. Moukazis, and E. Gidarakos, “Valorisation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons and toxic metals in geopolymer mortar formation,” J. Environ. Manage., vol. 278, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111410.2023-02-06
26 S. E. Chatoutsidou, and M. Lazaridis, “Resuspension of spherical particles due to surface vibration,” Particuology, vol. 54, pp. 126-135, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.partic.2020.08.003.2023-02-02
27 J. Garnier, G. Billen, L. Lassaletta, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis, and B. Grizzetti, “Hydromorphology of coastal zone and structure of watershed agro-food system are main determinants of coastal eutrophication,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/abc777.2023-01-26
28 E. Chalvatzaki, S. E. Chatoutsidou, I. Kopanakis, D. Melas, D. Parliari, N. Mihalopoulos, and M. Lazaridis, “Personal deposited dose and its influencing factors at several Greek sites: an analysis in respect to seasonal and diurnal variations,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 23, pp. 29276–29286, June 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12815-y.2023-01-25
29 S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products,” Environ. Res., vol. 194, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.envres.2020.110695.2023-01-18
30 G. Makaroglou, H. Marakas, S. Fodelianakis, V. A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis and P. Gikas, “Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment,” Biochem. Eng. J., vol. 169, May 2021, doi: 10.1016/j.bej.2021.107964.2023-01-18
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...