Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 1364 αποτελέσματα
76 S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products,” Environ. Res., vol. 194, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.envres.2020.110695.2023-01-18
77 G. Makaroglou, H. Marakas, S. Fodelianakis, V. A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis and P. Gikas, “Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment,” Biochem. Eng. J., vol. 169, May 2021, doi: 10.1016/j.bej.2021.107964.2023-01-18
78 N. Sifakis and T. Tsoutsos, “Planning zero-emissions ports through the nearly zero energy port concept,” J. Cleaner Prod., vol. 286, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125448.2023-01-17
79 A. Kokka, T. Ramantani, and P. Panagiotopoulou, “Effect of operating conditions on the performance of Rh/TiO2 catalyst for the reaction of LPG steam reforming,” Catalysts, vol. 11, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.3390/catal11030374.2023-01-13
80 P. Jurga, E. Loizou, and S. Rozakis, “Comparing bioeconomy potential at national vs. regional level employing input-output modeling,” Energies, vol. 14, no. 6, Mar. 2021, doi: 10.3390/en14061714.2023-01-13
81 A. A. Malandrakis, N. Kavroulakis, and C. V. Chrysikopoulos, “Copper nanoparticles against benzimidazole-resistant Monilinia fructicola field isolates,” Pestic. Biochem. Physiol., vol. 173, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.pestbp.2021.104796.2023-01-13
82 N. Sifakis, M. Aryblia, T. Daras, S. Tournaki, and T. Tsoutsos, “The impact of COVID-19 pandemic in Mediterranean urban air pollution and mobility,” Energy Sources Part A, early access, doi: 10.1080/15567036.2021.1895373.2023-01-13
83 G. Charalampous, E. Fragkou, K. A. Kormas, A. B. de Menezes, P. N. Polymenakou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis, E. Antoniou, and E. Gontikaki, “Comparison of hydrocarbon-degrading consortia from surface and deep waters of the Eastern Mediterranean Sea: characterization and degradation potential,” Energies, vol. 14, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/en14082246.2023-01-11
84 A. Korhonen, H. Relvas, A. I. Miranda, J. Ferreira, D. Lopes, S. Rafael, S. M. Almeida, T. Faria, V. Martins, N. Canha, E. Diapouli, K. Eleftheriadis, E. Chalvatzaki, M. Lazaridis, H. Lehtomäki, I. Rumrich, and O. Hänninen, “Analysis of spatial factors, time-activity and infiltration on outdoor generated PM2.5 exposures of school children in five European cities,” Sci. Total Environ., vol. 785, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147111.2023-01-11
85 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, A. AlKhoori, S. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M.A.Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Highly selective and stable Ni/La-M (M=Sm, Pr, and Mg)-CeO2 catalysts for CO2 methanation,” J. CO2 Util., vol. 51, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.jcou.2021.101618.2023-01-11
86 A. Kuhn-Régnier, A. Voulgarakis, P. Nowack, M. Forkel, I. C. Prentice, and S. P. Harrison, “The importance of antecedent vegetation and drought conditions as global drivers of burnt area,” Biogeosciences, vol. 18, no. 12, pp. 3861–3879, June 2021, doi: 10.5194/bg-18-3861-2021.2023-01-10
87 S. Rozakis, A. Bartoli, J. Dach, A. Jędrejek, A. Kowalczyk-Juśko, Ł. Mamica, P. Pochwatka, R. Pudelko, and K. Shu, “Policy impact on regional biogas using a modular modeling tool,” Energies, vol. 14, no. 13, June 2021, doi: 10.3390/en14133738.2022-12-20
88 G. Morianou, V. Ziogas, N. N. Kourgialas, and G. P. Karatzas, “Effect of irrigation practices upon yield and fruit quality of four grapefruit (Citrus paradisi Mac.) cultivars,” Water Supply, vol. 21, no. 6, pp. 2735-2747, Sep. 2021, doi: 10.2166/ws.2021.113.2022-12-09
89 M. Šereš, P. Innemanová, T. Hnátková, M. Rozkošný, A. Stefanakis, J. Semerád, and T. Cajthaml, “Evaluation of hybrid constructed wetland performance and reuse of treated wastewater in agricultural irrigation,” Water, vol. 13, no. 9, Apr. 2021, doi: 10.3390/w13091165.2022-12-01
90 A. S. Stefanarou and C. V. Chrysikopoulos, “Interaction of titanium dioxide with formaldehyde in the presence of quartz sand under static and dynamic conditions,” Water, vol. 13, no. 10, May 2021, doi: 10.3390/w13101420.2022-11-30
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...