Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 886-900 από 1417 αποτελέσματα
886 M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, “Photocatalysis andphotoelectrocatalysis using nanocrystalline titania alone or combined with Pt, RuO2 or NiO co-catalysts”, Journal of Applied Electrochemistry,Vol. 42, no. 9, pp.737-743, Sep.2012.DOI:10.1007/s10800-012-0408-2.2015-10-23
887 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “Mechanistic aspects of the low temperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol.37, no. 21, pp. 16333-16345, Nov. 2012. doi:10.1016/j.ijhydene.2012.02.087.2015-10-23
888 H. Dimitroula, V.M. Daskalaki, Z. Frontistis, D.I. Kondarides, P. Panagiotopoulou, N.P.Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, “Solar photocatalysis in Pt/TiO2 suspensions for the abatement of emerging micro-contaminants in wastewater”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 117-118, pp. 283-291, May 2012. doi:10.1016/j.apcatb.2012.01.024.2015-10-23
889 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Mechanistic aspects of theselective methanation of CO over Ru/TiO2 catalyst”, Catalysis Today, Vol. 181, no.1, pp. 138-147,Feb.2012.doi:10.1016/j.cattod.2011.05.030.2015-10-23
890 V. Jiménez, P. Sánchez, P. Panagiotopoulou, J.L. Valverde, A. Romero, “Synthesisand characterization of ruthenium supported on carbon nanofibers with differentgraphitic plane arrangements”, Chemical Engineering Journal,Vol. 168, no. 2, pp. 947-954, Apr. 2011.doi:10.1016/j.cej.2011.02.024.2015-10-23
891 V.M. Daskalaki, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, “Production of peroxide species in Pt/TiO2 suspensions under conditions of photocatalytic water splitting and glycerol photoreforming”, Chemical Engineering Journal.Vol.170, no.2-3, pp. 433-439, Jun. 2011. doi:10.1016/j.cej.2010.11.093.2015-10-23
892 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, “Effects of promotion of TiO2 with alkaline earth metals on the chemisorptive properties and water-gas shift activity of supported platinum catalysts”, Applied Catalysis B: Environmental,Vol. 101, no. 3–4, pp 738-746, Jan. 2011. doi:10.1016/j.apcatb.2010.11.0162015-10-23
893 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Mechanistic study of theselective methanation of CO over Ru/TiO2 catalyst: Identification of active surfacespecies and reaction pathways”, Journal of Physical Chemistry C,Vol. 115, no.4, pp. 1220-1230, Nov. 2011.DOI: 10.1021/jp106538z.2015-10-23
894 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Mechanistic study of theselective methanation of CO over Ru/TiO2 catalyst: Identification of active surfacespecies and reaction pathways”, Journal of Physical Chemistry C, Vol. 115, no. 1-2, pp.1220-1230, Dec 2011. doi:10.1016/j.apcata.2010.09.026.2015-10-23
895 P. Panagiotopoulou, M. Antoniadou, D.I. Kondarides, P. Lianos, “Aldol condensation products during photocatalytic oxidation of ethanol in a photoelectrochemical cell”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 100, no.1-2, pp. 124-132, Oct. 2010 .doi:10.1016/j.apcatb.2010.07.021.2015-10-23
896 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Chemical reaction engineeringand catalysis issues in future distributed power generation systems”, Industrial andEngineering Chemistry Research, Vol. 50, no.2 ,pp. 523-530, May 2011. DOI: 10.1021/ie100132g.2015-10-23
897 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, “Effects of alkali-promotion of TiO2 on thechemisorptive properties and water-gas shift activity of supported noble metalcatalysts”, Journal of Catalysis,Vol. 267, no. 1, pp. 57-66, Oct. 2009. doi:10.1016/j.jcat.2009.07.014.2015-10-23
898 C.M. Kalamaras, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, A.M. Efstathiou, “Kinetic andmechanistic studies of the water–gas shift reaction on Pt/TiO2 catalyst”, Journal ofCatalysis, Vol. 264, no. 2, pp. 117-129, Jun 2009. doi:10.1016/j.jcat.2009.03.002.2015-10-23
899 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Selective methanation of COover supported Ru catalysts”, Applied Catalysis B: Environmental,Vol, 88, no. 3-44, pp. 470-478, May 2008. doi:10.1016/j.apcatb.2008.10.012.2015-10-23
900 . P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, “Effects of alkali additives on thephysicochemical characteristics and chemisorptive properties of Pt/TiO2 catalysts”,Journal of Catalysis, Vol. 260, no.1, pp. 141-149, Nov. 2008. doi:10.1016/j.jcat.2008.09.014.2015-10-23
Pages: |...55 |56 |57 |58 |59 | 60 |61 |62 |63 |64 |65 |...