Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1036-1050 από 1364 αποτελέσματα
1036 E.Manousaki ,F. Kokkali and N. Kalogerakis , "Influence of salinity on lead and cadmium accumulation by the salt cedar (Tamarix smyrnensis Bunge), Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 6, pp. 877–883, Jun. 2009. doi: 10.1002/jctb.21772015-10-14
1037 E. Manousaki and N. Kalogerakis, "Phytoextraction of Pb and Cd by the Mediterranean saltbush (Atriplex halimus L.): metal uptake in relation to salinity," Environmental Science and Pollution Research, vol. 16, no. 7,pp. 844-854, Nov. 2009. doi: 10.1007/s11356-009-0224-32015-10-14
1038 M.Nikolopoulou and N. Kalogerakis, "Biostimulation strategies for fresh and chronically polluted marine environments with petroleum hydrocarbons," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 6, pp. 802–807, Jun. 2009. doi: 10.1002/jctb.21822015-10-14
1039 P.Karageorgos, M.Latos, C.Kotsifaki, M. Lazaridis, N. Kalogerakis, "Treatment of unpleasant odors in municipal wastewater treatment plants," Water Science and Technology, vol. 61, no. 10, pp. 2635-2644, 2010. doi: 10.2166/wst.2010.211.2015-10-14
1040 K.E.Lasaridi, G. Katsabanis, A. Kyriacou, T. Maggos, T. Manios, M. Fountoulakis, N. Kalogerakis, P. Karageorgos and E. Stentiford, "Assessing odour nuisance from wastewater treatment and composting facilities in Greece," Waste Manag Res, vol. 28, no. 11, pp. 977-984, 2010. doi: 10.1177/0734242X103726602015-10-14
1041 E.Chatzisymeon ,S. Fierro ,I. Karafyllis , D.Mantzavinos ,N. Kalogerakis, and A.Katsaounis, "Anodic oxidation of phenol on Ti/IrO2 electrode: Experimental studies," Catalysis Today, vol. 151, no. 1-2, pp. 185–189, Prl. 2010. doi: 10.1016/j.cattod.2010.02.0762015-10-14
1042 M. Patoni, T. Passadis, and N. Kalogerakis , "Electrolytic pretreatment of olive mill wastewater (OMW) for methane to hydrogen production," Separation Science and Technology, vol. 45, no. 11, pp. 1529-1537, 2010. doi: 10.1080/01496395.2010.4874552015-10-14
1043 M. Patoni, N. Kalogerakis," Effect of acclimatization factors on reproducibility of biogas production in anaerobic cultures from electrochemically pre-treated or filtered olive mill wastewater," Desalination and Water Treatment, vol. 23, no. 1-3, pp. 206-213, 2010. doi: 10.5004/dwt.2010.20852015-10-14
1044 E. Chalvatzaki, I. Kopanakis, M. Kontaksakis, T. Glytsos, N. Kalogerakis, M. Lazaridis, "Measurements of particulate matter concentrations at a landfill site (Crete, Greece)," Waste Management, vol. 30, no. 11, pp. 2058–2064, Nov. 2010, doi: 10.1016/j.wasman.2010.05.0252015-10-14
1045 E. Manousaki, and N. Kalogerakis, "Halophytes—An Emerging Trend in Phytoremediation," International Journal of Phytoremediation, vol. 13, no. 10, pp.959-969, 2011. doi: 10.1080/15226514.2010.5322412015-10-14
1046 D. Moraetis, F.E. Stamati, N.P. Nikolaidis, and N. Kalogerakis, "Olive mill wastewater irrigation of maize: Impacts on soil and groundwater," Agricultural Water Management, vol. 98, no. 7, pp. 1125–1132, May. 2011. doi: 10.1016/j.agwat.2011.02.0062015-10-14
1047 E. Manousaki and N. Kalogerakis, "Halophytes present new opportunities in phytoremediation of heavy metals and saline soils,"Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 50, no. 2, pp. 656–660, 2011. doi: 10.1021/ie100270x2015-10-14
1048 D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, Z. Dokou, N. Kalogerakis, L.H.E. Winkelb and A. Palaiogianni-Bellou, "Origin and mobility of hexavalent chromium in North-Eastern Attica, Greece," Appl. Geochem., vol. 27, no. 6, pp. 1170–1178, Jun. 2012. doi: 10.1016/j.apgeochem.2012.03.0052015-10-12
1049 M. Nikolopoulou, N. Pasadakis, and N. Kalogerakis, "Evaluation of autochthonous bioaugmentation and biostimulation during microcosm-simulated oil spills," Marine Pollution Bulletin, vol. 72, no. 1, pp. 165–173, Jul. 2013. doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.04.0072015-10-11
1050 N. Kalogerakis, Maria Politi, S. Foteinis, E. Chatzisymeona, and D. Mantzavinos, "Recovery of antioxidants from olive mill wastewaters: A viable solution that promotes their overall sustainable management," Journal of Environmental Management, vol. 128, pp. 749–758, Oct. 2013. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.06.0272015-10-11
Pages: |...65 |66 |67 |68 |69 | 70 |71 |72 |73 |74 |75 |...