Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1457 αποτελέσματα
1051 A.M.T. Silva, E. Nouli, A.C. Carmo-Apolinario, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Sonophotocatalytic/H2O2 degradation of phenolic compounds typically found in agro-industrial effluents, Catalysis Today, Vol. 124. no. 3-4, pp. 232-239, Jun. 2007. doi:10.1016/j.cattod.2007.03.057.2015-10-21
1052 C. Berberidou, I. Poulios, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Sonolytic, photocatalytic and sonophotocatalytic degradation of malachite green in aqueous solutions, Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 74, no.1-2, pp. 63–72, Jun. 2007. doi:10.1016/j.apcatb.2007.01.013.2015-10-21
1053 D.E. Kritikos, N.P. Xekoukoulotakis, E. Psillakis, D. Mantzavinos, Photocatalytic degradation of reactive black 5 in aqueous solutions: Effect of operating conditions and coupling with ultrasound irradiation, Water Research, Vol. 4, no. 1, pp. 2236-2246, May 2007. doi:10.1016/j.watres.2007.01.048.2015-10-21
1054 A.M.T. Silva, E. Nouli, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Effect of key operating parameters on phenols degradation during H2O2-assisted TiO2 photocatalytic treatment of simulated and actual olive mill wastewaters, Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 73, no. 1-2, pp. 11–22, Apr.2007. doi:10.1016/j.apcatb.2006.12.007.2015-10-21
1055 T. Papadam, N.P. Xekoukoulotakis, I. Poulios, D. Mantzavinos, Photocatalytic transformation of acid orange 20 and Cr(VI) in aqueous TiO2 suspensions, Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, Vol. 186, no. 2-3, pp. 308-315, Feb. 2007. doi:10.1016/j.jphotochem.2006.08.023.2015-10-21
1056 K. Ricciardi , G.F. Pinder, and G.P. Karatzas,"Efficient groundwater remediation system designs with flow and concentration constraints subject to uncertainty," Water Resources Planning and Management, vol. 135, no. 2, pp. 128-137, 2009. doi: 10.1061/(ASCE)0733-94962015-10-21
1057 I.C. Trichakis., I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, "Optimal selection of artificial neural network parameters for the prediction of a karstic aquifer's response," Hydrological Processes, vol. 23, no. 20, pp. 2956–2969, Sept. 2009. doi: 10.1002/hyp.74102015-10-21
1058 P.A. Pekakis, N.P. Xekoukoulotakis and D. Mantzavinos, Treatment of textile dyehouse wastewater by TiO2 photocatalysis, Water Research, Vol. 40, no. 6, pp. 1276-1286, Mar. 2006. doi:10.1016/j.watres.2006.01.019.2015-10-21
1059 N.P. Xekoukoulotakis, C.P. Hadjiantoniou-Maroulis and A.J. Maroulis, 1,2,3-Triazol-1-imines. Part 3: Tandem 1,3 cycloaddition-rearrangement and open chain reactions of 2-aryl-Naroyl-4,5-dimethyl-1,2,3-triazol-1-imineswith dimethyl acetylenedicarboxylate, Tetrahedron Letters, Vol. 41, no.52, pp. 10337–10340, Dec. 2000. doi:10.1016/S0040-4039(00)01858-X.2015-10-21
1060 Ι.K. Nikolos , M.P. Papadopoulou, and G.P. Karatzas, "Artificial neural networkand differential evolution methodologies used in single – and multi – objectiveformulations for the solution of subsurface water management problems," International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, vol. 2, no.4, pp. 365 - 377, 2010. doi: 10.1504/IJAIP.2010.0364012015-10-21
1061 N.P. Xekoukoulotakis, C.P. Hadjiantoniou-Maroulis and A.J. Maroulis, Synthesis ofquinoxalines by cyclization of α-arylimino oximes of α-dicarbonyl compounds, Tetrahedron Letters, Vol. 41, no.52, pp. 10299-10302, Dec. 2000. doi:10.1016/S0040-4039(00)01847-52015-10-21
1062 M.P. Papadopoulou , I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, "Computational benefits using artificial intelligent methodologies for the solution of an environmental design problem: saltwater intrusion.,"Water Science and Technology, vol. 62, no. 7,pp. 1479-1490, 2010. doi: 10.2166/wst.2010.442.2015-10-21
1063 M. P. Papadopoulou , E. A. Varouchakis and G. P. Karatzas, "Terrain discontinuity effects in the regional flow of a complex karstified aquifer," Environmental Modeling & Assessment, vol. 15, no. 5, pp. 319-328, Oct. 2010. doi: 10.1007/s10666-009-9207-52015-10-21
1064 N.N. Kourgialas , G.P. Karatzas, and N.P. Nikolaidis,"An integrated framework for the hydrologic simulation of a complex geomorphological river basin" Journal of Hydrology, vol. 381, no. 3-4, pp. 308–321, Feb.2010. doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.12.0032015-10-21
1065 I.C. Trichakis, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas,"Comparison of bootstrap confidence intervals for an ANN model of a karstic aquifer response," Hydrological Processes, vol. 25, no. 18, pp. 2827–2836, Aug. 2011. doi: 10.1002/hyp.80442015-10-21
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |...