Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1225 αποτελέσματα
1126 E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Monitoring the sonochemical degradation of phthalate esters in water using solid phase microextraction, " Chem., vol. 54, no.7, pp. 849–857, Feb. 2004. doi: 10.1016/j.chemosphere.2003.09.0392015-09-24
1127 D. A Lambropoulou, E.Psillakis, T. A Albanis, N. Kalogerakis, "Single drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water ",Anal. ch.a act.,vol.516.no.1,pp.205-211, 2004.doi:10.1016/j.aca.2004.03.0552015-09-24
1128 J.Regueiro , M.Llomparta, .E. Psillakis , J. C. G.Monteagudo ,C. G.Jaresa , "Ultrasound assisted emulsification microextraction of phenolic preservatives in water " ,Talan,vol. 79, no.9 ,pp. 1387–1397 ,2009.doi: 10.1016/j.talanta.2009.06.0152015-09-24
1129 E. Manousaki, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos , "Degradation of sodium dodecylbenzene sulfonate in water by ultrasonic irradiation ", Water Res., vol.38, no.17, pp. 3751–3759, Oct. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.06.0022015-09-24
1130 P.L Jones, A. J Amoroso, J. C. Jeffery, J. A McCleverty, E.Psillakis, L. H Rees, M. D Ward , "Lanthanide complexes of the hexadentate n-nonor Podand tris[3-(2-pyridyl)pyrazolyl]hydroborate:  Solid-state and solution properties ", In. chem. ,vol. 36, no. 1 , pp.10-18,1997.doi:10.1021/ic960621m2015-09-24
1131 L. Vidal , E. Psillakis , C. E. Domini ,N. Grane, F. Marken , A. Canals , "An ionic liquid as a solvent for headspace single drop microextraction of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. chim. acta ,vol. 584,no.1, pp. 189–195,2207.doi :10.1016/j.aca.2006.10.0532015-09-24
1132 E. Yiantzi, E. Psillakis , K. Tyrovola, N. Kalogerakis , "Vortex-assisted liquid–liquid microextraction of octylphenol, nonylphenol andbisphenol-A " ,Tal.,vol. 80,no.5 ,pp.2057–2062,2010.doi:10.1016/j.talanta.2009.11.0052015-09-24
1133 E. Psillakis and N.Kalogerakis,"Solid-phase microextraction versus single-drop microextraction for the analysis of nitroaromatic explosives in water samples," J. Chrom. A, vol. 938, no.1-2, pp. 113–120, Dec. 2001. doi:10.1016/S0021-9673(01)01417-02015-09-24
1134 M. Gotsi, N. Kalogerakis, E. Psillakis, P. Samaras, D. Mantzavinos , "Electrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters " ,Wat. Resear.,vol. 39,no.17 ,pp. 4177–4187,2005.doi:10.1016/j.watres.2005.07.0372015-09-24
1135 E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Application of solvent microextraction to the analysis of nitroaromatic explosives in water samples, " J. Chromatogr. A, vol. 907, no. 1-2, pp. 211–219, Jan. 2001. doi: 10.1016/S0021-9673(00)01017-72015-09-24
1136 E. Psillakis and N. Kalogerakis , "Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water, " J. Chromatogr. A, vol. 999, no.1-2, pp.145–153, May 2003. doi: 10.1016/S0021-9673(03)00390-X2015-09-23
1137 J. S Fleming, K. LV Mann, C.A.Carraz, E.Psillakis, J. C Jeffery, J. A McCleverty, M.D Ward , "Anion-Templated Assembly of a Supramolecular Cage Complex ",Ang. chem. interna. edit.,vol.37,no.9 ,pp.1279-1281,1998.doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19980518)37:9<1279::AID-ANIE1279>3.0.CO;2-Q2015-09-23
1138 D.Mantzavinos, E. Psillakis , "Enhancement of biodegradability of industrial wastewaters by chemical oxidation pre-treatment ", J. Chem. Techno.l Biotechnol.,vol . 79,pp. 431–454 ,2004. doi:10.1002/jctb.10202015-09-23
1139 E Psillakis, N. Kalogerakis , "Developments in single-drop microextraction " , Tr. in Anal.Chem., Volume 21, no. 1, pp. 54–64 ,2002.doi:10.1016/S0165-9936(01)00126-12015-09-23
1140 E. Psillakis, N. Kalogerakis , " Developments in liquid-phase microextraction ", Tr. in An. Chem.,vol. 22, no.9, pp. 565–574,2003.doi :10.1016/S0165-9936(03)01007-02015-09-23
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...