Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1271 αποτελέσματα
1141 J. C Jeffery, S. S Kurek, J. A McCleverty, . E.Psillakis, R. M Richardson, M. D Ward, A.Wlodarczyk , "Syntheses of 4-Benzyl-3,5-dimethylpyrazolylborato Complexes of Molybdenum and Tungsten Nitrosyls: Molecular Structure of [ Mo( CO),( NO)(HB(3,5-Me2-4-PhCH,C,N,),)I, a Complex with an 'Inverted' Bowl-like Structure",J. of the Chem. So. Dalt. Transact. vol. 17 ,pp.2559-2564,1994.doi:10.1039/DT99400025592015-09-25
1142 J. C Jeffery, C. S. Moore, E. Psillakis, M. D Ward, P.Thornton , "The coordination chemistry of mixed pyridine-phenol and phenanthroline-phenol ligands; The crystal structure of 2-(2-hydroxyphenyl)-1,10-phenanthroline (HL) and the crystal structure and properties of [FeL2][PF6] ",Polyh.,vol.14,no.5,pp.599-604,1995.doi:10.1016/0277-5387(94)00281-I2015-09-24
1143 K. Tsourounaki, M. J Bonne, W. Thielemans, E. Psillakis, M. Helton, A. McKee, F. Marken, "Nanofibrillar Cellulose-Chitosan Composite Film Electrodes: Competitive Binding of Triclosan, Fe(CN)63−/4−, and SDS Surfactant ",Electroan.,vol.20, no.22, pp.2395-2402,2008.doi:10.1002/elan.2008043382015-09-24
1144 O. Mihas, N. Kalogerakis, E.Psillakis , "Photolysis of 2,4-dinitrotoluene in various water solutions: effect of dissolved species ",J. of hazar. mat.,vol.146,no.3,pp.535-539,2007. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.04.0542015-09-24
1145 L.S.Prado, S. Risticevic, J. Pawliszyn, E. Psillakis , "Low temperature SPME device: A convenient and effective tool for investigating photodegradation of volatile analyte ",J. of Photoch. and Phot. A: Ch.,vol.206, no.2,pp.227-230,2009. doi: 10.1016/j.jphotochem.2009.07.0092015-09-24
1146 J.C Jeffery, P. A Jelliss, E.Psillakis, G. EA Rudd, F G. A Stone, "Synthesis, crystal structure and some reactions of the ruthenacarborane complex [Ru(CO)2(MeC,CPh)(η5-7,8-C2B9H11] ",J. of organ. chem.,vol. 562,no.1,pp.17-27,1998.doi:10.1016/S0022-328X(98)00363-52015-09-24
1147 F. J.P. Pereira, C. Bendicho, N. Kalogerakis, E. Psillakis, "Headspace single drop microextraction of methylcyclopentadienyl-manganese tricarbonyl from watersamples followed by gas chromatography–mass spectrometry",Talant.,vol, 74, no.1, pp. 47–51,2007.doi :10.1016/j.talanta.2007.05.0242015-09-24
1148 E Psillakis, G Naxakis, N Kalogerakis .(2000).Detection of tnt -contamination in spike soil samples using spme and gc/ms .Global Nest [online].Available :http://journal.gnest.org/sites/default/files/Journal%20Papers/psilakis.pdf2015-09-24
1149 D. A. Bardwell, J. G. Crossley, J. C. Jeffery, A. G. Orpen, E. Psillakis, E. E. Tilley, M. D Ward, "A study of crystal packing in a series of closely related square-planar palladium(II) and platinum(II) complexes, " Polyhendron, vol. 13, no. 15–16, pp. 2291–2300, Aug. 1994. doi: 10.1016/S0277-5387(00)88139-52015-09-24
1150 E. Psillakis, J. Cheng, M. R. Hoffmann and A. Colussi , "Enrichment factors of perfluoroalkyl oxoanions at the air/water interface," J. of Physic. Chem. A, vol. 113, no. 31, pp. 8826-8829, May 2009. doi: 10.1021/jp902795m2015-09-24
1151 M.J Bonné, E. Galbraith, T. D James, M.w J Wasbrough, K. J Edler, A T. A Jenkins, M. Helton, A. McKee, W.Thielemans, E. Psillakis, F. Marken , "Boronic acid dendrimer receptor modifiednanofibrillar cellulose membranes ",J. of Mat. Ch.,vol. 20 ,no.3 ,pp.588-594,2010.doi:10.1039/b918308f2015-09-24
1152 M.J Bonne, K. J Edler, J G. Buchanan, D. Wolverson, E. Psillakis, M. Helton, W.Thielemans, F. Marken , "Thin-film modified electrodes with reconstituted cellulose-PDDAC films for theaccumulation and detection of triclosan " ,J. Phys. Chem. C ,vol. 112,no. 7, pp.2660-2666,2008.doi:10.1021/jp709783k2015-09-24
1153 E. Psillakis, A. Ntelekos, D. Mantzavinos, E.Nikolopoulos, N.Kalogerakis , "Solid-phase microextraction to monitor thesonochemical degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in water " ,J. Environ. Monit., vol, 5,no.1 , pp.135–140,2003.doi :10.1039/b2089702015-09-24
1154 D.Atanassova , P. Kefalas , C. Petrakis , D. Mantzavinos ,N. Kalogerakis , E.Psillakis , "Sonochemical reduction of the antioxidant activity of olive mill wastewater ", Environ. Internati.,vol. 31,no.2,pp. 281– 287,2005.doi:10.1016/j.envint.2004.10.0042015-09-24
1155 M. A Ghanem, R.G Compton, B. A Coles, E.Psillakis, M Anbu Kulandainathan, F. Marken , "Microwave activation of electrochemical processes: High temperature phenol and triclosan electro-oxidation at carbonand diamond electrodes " ,Electroch. Acta ,vol .53 ,no.3 ,pp. 1092–1099,2007.doi:10.1016/j.electacta.2007.01.0652015-09-24
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...