Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1291 αποτελέσματα
1156 I. P Román, A. Mastromichali, K. Tyrovola, A. Canals, E. Psillakis , "Rapid determination of octanol–water partition coefficient using vortex-assisted liquid–liquid microextraction ",J. of Chromat.,vol.1330, pp. 1–5,2014,doi:10.1016/j.chroma.2014.01.0032015-09-25
1157 N. Ratola, J. M.Amigo, S. Lacorte, D. Barceló, E. Psillakis, A. Alves , "Comparison of pah levels and sources in pine needles from Portugal, Spain, and Greece",Anal. Let.,vol.45,no.5-6,pp.508-525, 2012.doi:10.1080/00032719.2011.6494522015-09-25
1158 L.S. Prado, K. Kalafata, S. Risticevic, J. Pawliszyn, M. Lores, M. Llompart, N. Kalogerakis, E.Psillakis , "Ice photolysis of 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100): Laboratory investigations using solid phase microextraction " ,Anal. ch. acta., vol. 742,pp.90-96,2012.doi:10.1016/j.aca.2012.06.0122015-09-25
1159 E. Psillakis , E. Yiantzi, N. Kalogerakis , "Downsizing vacuum-assisted headspace solid phase microextraction ",J. of Chromat. A, vol. 1300 ,pp. 119– 126,2013. doi:10.1016/j.chroma.2013.02.0092015-09-25
1160 E. Psillakis, A. Mousouraki, E. Yiantzi, N. Kalogerakis, "Effect of Henry's law constant and operating parameters on vacuum-assisted headspace solid phase microextraction ",J.of Chroma. A,vol.1244,pp. 55-60,2014.doi:10.1016/j.chroma.2012.05.0062015-09-25
1161 J. C Jeffery, S. S Kurek, J. A McCleverty, . E.Psillakis, R. M Richardson, M. D Ward, A.Wlodarczyk , "Syntheses of 4-Benzyl-3,5-dimethylpyrazolylborato Complexes of Molybdenum and Tungsten Nitrosyls: Molecular Structure of [ Mo( CO),( NO)(HB(3,5-Me2-4-PhCH,C,N,),)I, a Complex with an 'Inverted' Bowl-like Structure",J. of the Chem. So. Dalt. Transact. vol. 17 ,pp.2559-2564,1994.doi:10.1039/DT99400025592015-09-25
1162 J. C Jeffery, C. S. Moore, E. Psillakis, M. D Ward, P.Thornton , "The coordination chemistry of mixed pyridine-phenol and phenanthroline-phenol ligands; The crystal structure of 2-(2-hydroxyphenyl)-1,10-phenanthroline (HL) and the crystal structure and properties of [FeL2][PF6] ",Polyh.,vol.14,no.5,pp.599-604,1995.doi:10.1016/0277-5387(94)00281-I2015-09-24
1163 K. Tsourounaki, M. J Bonne, W. Thielemans, E. Psillakis, M. Helton, A. McKee, F. Marken, "Nanofibrillar Cellulose-Chitosan Composite Film Electrodes: Competitive Binding of Triclosan, Fe(CN)63−/4−, and SDS Surfactant ",Electroan.,vol.20, no.22, pp.2395-2402,2008.doi:10.1002/elan.2008043382015-09-24
1164 O. Mihas, N. Kalogerakis, E.Psillakis , "Photolysis of 2,4-dinitrotoluene in various water solutions: effect of dissolved species ",J. of hazar. mat.,vol.146,no.3,pp.535-539,2007. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.04.0542015-09-24
1165 L.S.Prado, S. Risticevic, J. Pawliszyn, E. Psillakis , "Low temperature SPME device: A convenient and effective tool for investigating photodegradation of volatile analyte ",J. of Photoch. and Phot. A: Ch.,vol.206, no.2,pp.227-230,2009. doi: 10.1016/j.jphotochem.2009.07.0092015-09-24
1166 J.C Jeffery, P. A Jelliss, E.Psillakis, G. EA Rudd, F G. A Stone, "Synthesis, crystal structure and some reactions of the ruthenacarborane complex [Ru(CO)2(MeC,CPh)(η5-7,8-C2B9H11] ",J. of organ. chem.,vol. 562,no.1,pp.17-27,1998.doi:10.1016/S0022-328X(98)00363-52015-09-24
1167 F. J.P. Pereira, C. Bendicho, N. Kalogerakis, E. Psillakis, "Headspace single drop microextraction of methylcyclopentadienyl-manganese tricarbonyl from watersamples followed by gas chromatography–mass spectrometry",Talant.,vol, 74, no.1, pp. 47–51,2007.doi :10.1016/j.talanta.2007.05.0242015-09-24
1168 E Psillakis, G Naxakis, N Kalogerakis .(2000).Detection of tnt -contamination in spike soil samples using spme and gc/ms .Global Nest [online].Available :http://journal.gnest.org/sites/default/files/Journal%20Papers/psilakis.pdf2015-09-24
1169 D. A. Bardwell, J. G. Crossley, J. C. Jeffery, A. G. Orpen, E. Psillakis, E. E. Tilley, M. D Ward, "A study of crystal packing in a series of closely related square-planar palladium(II) and platinum(II) complexes, " Polyhendron, vol. 13, no. 15–16, pp. 2291–2300, Aug. 1994. doi: 10.1016/S0277-5387(00)88139-52015-09-24
1170 E. Psillakis, J. Cheng, M. R. Hoffmann and A. Colussi , "Enrichment factors of perfluoroalkyl oxoanions at the air/water interface," J. of Physic. Chem. A, vol. 113, no. 31, pp. 8826-8829, May 2009. doi: 10.1021/jp902795m2015-09-24
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...