Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1201-1215 από 1340 αποτελέσματα
1201 E. Psillakis , J. C. Jeffery ,"Square-prismatic vs. square-antiprismatic coordination in complexes of lead(II) with a simple bidentate chelating ligand; effects of intermolecular hydrogen bonding ",Chem. Commun., vol.20 ,pp. 1965-1966,1997.doi: 10.1039/A703643D2015-09-25
1202 K. Perdikea, E. Psillakis, N. Kalogerakis .(2003,Sept.). Solid phase microextraction to determine the migration of phthalates from plastic ware to drinking water. Presented at the 8th International Conference on Environmental Science and Technology.[online]. Available :http://conferences.gnest.org/cest8/8cest_papers/abstracts_pdf_names/p118_Perdikea.pdf2015-09-25
1203 P. K.A Shonfield, A. Behrendt, J. C Jeffery, J. P Maher, J. A McCleverty, E. Psillakis, M. D Ward, C. Western , " Very weak electron–electron exchange interactions in paramagnetic dinuclear tris(pyrazolyl)boratomolybdenum centres with extended bridging ligands: estimation of the exchange coupling constant J by simulation of second-order EPR spectra† ",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,vol.24 , pp. 4341-4347,1999.doi:10.1039/A908138K2015-09-25
1204 J. Fleming, S.M. Couchman, J.C Jeffery, J.A McCleverty, M.D Ward , "Complexes of the potentially hexadentate ligand bis{3-[6-(2,2′-bipyridyl)]pyrazol-1-yl}hydroborate with representative s-, p-, d- and f-block metal ions: factors promoting formation of mononuclear or double-helical dinuclear complexes ",J. Chem. Soc., Dalton Trans., ,vol.4, pp.537-544,1998.doi:10.1039/A707936B2015-09-25
1205 I. P Román, A. Mastromichali, K. Tyrovola, A. Canals, E. Psillakis , "Rapid determination of octanol–water partition coefficient using vortex-assisted liquid–liquid microextraction ",J. of Chromat.,vol.1330, pp. 1–5,2014,doi:10.1016/j.chroma.2014.01.0032015-09-25
1206 N. Ratola, J. M.Amigo, S. Lacorte, D. Barceló, E. Psillakis, A. Alves , "Comparison of pah levels and sources in pine needles from Portugal, Spain, and Greece",Anal. Let.,vol.45,no.5-6,pp.508-525, 2012.doi:10.1080/00032719.2011.6494522015-09-25
1207 L.S. Prado, K. Kalafata, S. Risticevic, J. Pawliszyn, M. Lores, M. Llompart, N. Kalogerakis, E.Psillakis , "Ice photolysis of 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100): Laboratory investigations using solid phase microextraction " ,Anal. ch. acta., vol. 742,pp.90-96,2012.doi:10.1016/j.aca.2012.06.0122015-09-25
1208 E. Psillakis , E. Yiantzi, N. Kalogerakis , "Downsizing vacuum-assisted headspace solid phase microextraction ",J. of Chromat. A, vol. 1300 ,pp. 119– 126,2013. doi:10.1016/j.chroma.2013.02.0092015-09-25
1209 E. Psillakis, A. Mousouraki, E. Yiantzi, N. Kalogerakis, "Effect of Henry's law constant and operating parameters on vacuum-assisted headspace solid phase microextraction ",J.of Chroma. A,vol.1244,pp. 55-60,2014.doi:10.1016/j.chroma.2012.05.0062015-09-25
1210 J. C Jeffery, S. S Kurek, J. A McCleverty, . E.Psillakis, R. M Richardson, M. D Ward, A.Wlodarczyk , "Syntheses of 4-Benzyl-3,5-dimethylpyrazolylborato Complexes of Molybdenum and Tungsten Nitrosyls: Molecular Structure of [ Mo( CO),( NO)(HB(3,5-Me2-4-PhCH,C,N,),)I, a Complex with an 'Inverted' Bowl-like Structure",J. of the Chem. So. Dalt. Transact. vol. 17 ,pp.2559-2564,1994.doi:10.1039/DT99400025592015-09-25
1211 J. C Jeffery, C. S. Moore, E. Psillakis, M. D Ward, P.Thornton , "The coordination chemistry of mixed pyridine-phenol and phenanthroline-phenol ligands; The crystal structure of 2-(2-hydroxyphenyl)-1,10-phenanthroline (HL) and the crystal structure and properties of [FeL2][PF6] ",Polyh.,vol.14,no.5,pp.599-604,1995.doi:10.1016/0277-5387(94)00281-I2015-09-24
1212 K. Tsourounaki, M. J Bonne, W. Thielemans, E. Psillakis, M. Helton, A. McKee, F. Marken, "Nanofibrillar Cellulose-Chitosan Composite Film Electrodes: Competitive Binding of Triclosan, Fe(CN)63−/4−, and SDS Surfactant ",Electroan.,vol.20, no.22, pp.2395-2402,2008.doi:10.1002/elan.2008043382015-09-24
1213 O. Mihas, N. Kalogerakis, E.Psillakis , "Photolysis of 2,4-dinitrotoluene in various water solutions: effect of dissolved species ",J. of hazar. mat.,vol.146,no.3,pp.535-539,2007. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.04.0542015-09-24
1214 L.S.Prado, S. Risticevic, J. Pawliszyn, E. Psillakis , "Low temperature SPME device: A convenient and effective tool for investigating photodegradation of volatile analyte ",J. of Photoch. and Phot. A: Ch.,vol.206, no.2,pp.227-230,2009. doi: 10.1016/j.jphotochem.2009.07.0092015-09-24
1215 J.C Jeffery, P. A Jelliss, E.Psillakis, G. EA Rudd, F G. A Stone, "Synthesis, crystal structure and some reactions of the ruthenacarborane complex [Ru(CO)2(MeC,CPh)(η5-7,8-C2B9H11] ",J. of organ. chem.,vol. 562,no.1,pp.17-27,1998.doi:10.1016/S0022-328X(98)00363-52015-09-24
Pages: |...76 |77 |78 |79 |80 | 81 |82 |83 |84 |85 |86 |...