Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1261-1275 από 1362 αποτελέσματα
1261 M. Charalabaki, E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater treatment plant effluents using hollow fibre liquid phase microextraction ", Chemosp., vol. 60, no. 5, pp. 690-698, Jul. 2005 doi: 10.1016/j.chemosphere.2005.01.0402015-09-24
1262 E. Psillakis, G. Goula, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in aqueous solutions by ultrasonic irradiation," J. Hazard. Mater., vol. 108, no.1, pp.95–102, Apr. 2004 doi: 10.1016/j.jhazmat.2004.01.004.2015-09-24
1263 E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Monitoring the sonochemical degradation of phthalate esters in water using solid phase microextraction, " Chem., vol. 54, no.7, pp. 849–857, Feb. 2004. doi: 10.1016/j.chemosphere.2003.09.0392015-09-24
1264 D. A Lambropoulou, E.Psillakis, T. A Albanis, N. Kalogerakis, "Single drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water ",Anal. ch.a act.,vol.516.no.1,pp.205-211, 2004.doi:10.1016/j.aca.2004.03.0552015-09-24
1265 J.Regueiro , M.Llomparta, .E. Psillakis , J. C. G.Monteagudo ,C. G.Jaresa , "Ultrasound assisted emulsification microextraction of phenolic preservatives in water " ,Talan,vol. 79, no.9 ,pp. 1387–1397 ,2009.doi: 10.1016/j.talanta.2009.06.0152015-09-24
1266 E. Manousaki, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos , "Degradation of sodium dodecylbenzene sulfonate in water by ultrasonic irradiation ", Water Res., vol.38, no.17, pp. 3751–3759, Oct. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.06.0022015-09-24
1267 P.L Jones, A. J Amoroso, J. C. Jeffery, J. A McCleverty, E.Psillakis, L. H Rees, M. D Ward , "Lanthanide complexes of the hexadentate n-nonor Podand tris[3-(2-pyridyl)pyrazolyl]hydroborate:  Solid-state and solution properties ", In. chem. ,vol. 36, no. 1 , pp.10-18,1997.doi:10.1021/ic960621m2015-09-24
1268 L. Vidal , E. Psillakis , C. E. Domini ,N. Grane, F. Marken , A. Canals , "An ionic liquid as a solvent for headspace single drop microextraction of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. chim. acta ,vol. 584,no.1, pp. 189–195,2207.doi :10.1016/j.aca.2006.10.0532015-09-24
1269 E. Yiantzi, E. Psillakis , K. Tyrovola, N. Kalogerakis , "Vortex-assisted liquid–liquid microextraction of octylphenol, nonylphenol andbisphenol-A " ,Tal.,vol. 80,no.5 ,pp.2057–2062,2010.doi:10.1016/j.talanta.2009.11.0052015-09-24
1270 E. Psillakis and N.Kalogerakis,"Solid-phase microextraction versus single-drop microextraction for the analysis of nitroaromatic explosives in water samples," J. Chrom. A, vol. 938, no.1-2, pp. 113–120, Dec. 2001. doi:10.1016/S0021-9673(01)01417-02015-09-24
1271 M. Gotsi, N. Kalogerakis, E. Psillakis, P. Samaras, D. Mantzavinos , "Electrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters " ,Wat. Resear.,vol. 39,no.17 ,pp. 4177–4187,2005.doi:10.1016/j.watres.2005.07.0372015-09-24
1272 E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Application of solvent microextraction to the analysis of nitroaromatic explosives in water samples, " J. Chromatogr. A, vol. 907, no. 1-2, pp. 211–219, Jan. 2001. doi: 10.1016/S0021-9673(00)01017-72015-09-24
1273 E. Psillakis and N. Kalogerakis , "Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water, " J. Chromatogr. A, vol. 999, no.1-2, pp.145–153, May 2003. doi: 10.1016/S0021-9673(03)00390-X2015-09-23
1274 J. S Fleming, K. LV Mann, C.A.Carraz, E.Psillakis, J. C Jeffery, J. A McCleverty, M.D Ward , "Anion-Templated Assembly of a Supramolecular Cage Complex ",Ang. chem. interna. edit.,vol.37,no.9 ,pp.1279-1281,1998.doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19980518)37:9<1279::AID-ANIE1279>3.0.CO;2-Q2015-09-23
1275 D.Mantzavinos, E. Psillakis , "Enhancement of biodegradability of industrial wastewaters by chemical oxidation pre-treatment ", J. Chem. Techno.l Biotechnol.,vol . 79,pp. 431–454 ,2004. doi:10.1002/jctb.10202015-09-23
Pages: |...80 |81 |82 |83 |84 | 85 |86 |87 |88 |89 |90 |...