Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1351-1365 από 1457 αποτελέσματα
1351 M. Amiri, S. Shahrokhian, E. Psillakis, F. Marken , "Electrostatic accumulation and determination of triclosan in ultrathincarbon nanoparticle composite film electrodes " ,Anal. Chim. Acta ,vol.593,no.1 ,pp. 117–122.2007.doi:10.1016/j.aca.2007.04.0422015-09-24
1352 C. Vassilakis, A. Pantidou, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Sonolysis of natural phenolic compounds in aqueous solutions: degradation pathways and biodegradability ", Water Res., vol. 38, no. 13, pp. 3110–3118, Jul. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.04.0142015-09-24
1353 E. Psillakis, J. C Jeffery, J. A McCleverty, M. D Ward , "Complexes of silver(I), thallium(I),lead(II) and barium(II) withbis[3-(2-pyridyl)pyrazol-1-yl]phosphinate: one-dimensional helicalchains and discrete mononuclear complexes " ,J. Chem. Soc., Dalton Trans., no.9, pp.1645-1651,2007.doi:10.1039/A700475C2015-09-24
1354 L.Vidal , C. E. Domini , N. Grane , E. Psillakis , A. Canals , "Microwave assisted headspace single-drop microextration of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. Chim. Acta ,vol. 592 ,no. 1 ,pp.9–15.2007. doi:10.1016/j.aca.2007.03.0662015-09-24
1355 E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Development of a hollow fibre liquid phase microextraction method to monitor the sonochemical degradation of explosives in water," Anal. Chim. Acta, vol. 501, no.1, pp. 3–10, Jan. 2004 doi: 0.1016/j.aca.2003.09.0152015-09-24
1356 M. Charalabaki, E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater treatment plant effluents using hollow fibre liquid phase microextraction ", Chemosp., vol. 60, no. 5, pp. 690-698, Jul. 2005 doi: 10.1016/j.chemosphere.2005.01.0402015-09-24
1357 E. Psillakis, G. Goula, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in aqueous solutions by ultrasonic irradiation," J. Hazard. Mater., vol. 108, no.1, pp.95–102, Apr. 2004 doi: 10.1016/j.jhazmat.2004.01.004.2015-09-24
1358 E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Monitoring the sonochemical degradation of phthalate esters in water using solid phase microextraction, " Chem., vol. 54, no.7, pp. 849–857, Feb. 2004. doi: 10.1016/j.chemosphere.2003.09.0392015-09-24
1359 D. A Lambropoulou, E.Psillakis, T. A Albanis, N. Kalogerakis, "Single drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water ",Anal. ch.a act.,vol.516.no.1,pp.205-211, 2004.doi:10.1016/j.aca.2004.03.0552015-09-24
1360 J.Regueiro , M.Llomparta, .E. Psillakis , J. C. G.Monteagudo ,C. G.Jaresa , "Ultrasound assisted emulsification microextraction of phenolic preservatives in water " ,Talan,vol. 79, no.9 ,pp. 1387–1397 ,2009.doi: 10.1016/j.talanta.2009.06.0152015-09-24
1361 E. Manousaki, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos , "Degradation of sodium dodecylbenzene sulfonate in water by ultrasonic irradiation ", Water Res., vol.38, no.17, pp. 3751–3759, Oct. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.06.0022015-09-24
1362 P.L Jones, A. J Amoroso, J. C. Jeffery, J. A McCleverty, E.Psillakis, L. H Rees, M. D Ward , "Lanthanide complexes of the hexadentate n-nonor Podand tris[3-(2-pyridyl)pyrazolyl]hydroborate:  Solid-state and solution properties ", In. chem. ,vol. 36, no. 1 , pp.10-18,1997.doi:10.1021/ic960621m2015-09-24
1363 L. Vidal , E. Psillakis , C. E. Domini ,N. Grane, F. Marken , A. Canals , "An ionic liquid as a solvent for headspace single drop microextraction of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. chim. acta ,vol. 584,no.1, pp. 189–195,2207.doi :10.1016/j.aca.2006.10.0532015-09-24
1364 E. Yiantzi, E. Psillakis , K. Tyrovola, N. Kalogerakis , "Vortex-assisted liquid–liquid microextraction of octylphenol, nonylphenol andbisphenol-A " ,Tal.,vol. 80,no.5 ,pp.2057–2062,2010.doi:10.1016/j.talanta.2009.11.0052015-09-24
1365 E. Psillakis and N.Kalogerakis,"Solid-phase microextraction versus single-drop microextraction for the analysis of nitroaromatic explosives in water samples," J. Chrom. A, vol. 938, no.1-2, pp. 113–120, Dec. 2001. doi:10.1016/S0021-9673(01)01417-02015-09-24
Pages: |...86 |87 |88 |89 |90 | 91 |92 |93 |94 |95 |96 |...