Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμική ανάλυση εγκεφαλικής δραστηριότητας με χρήση μαγνητοεγκεφαλογραφικών (ΜΕΓ) σημάτων

Pezoulas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/35D02975-0285-49FB-8734-4A221E3F3A48
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Πεζούλας, "Δυναμική ανάλυση εγκεφαλικής δραστηριότητας με χρήση μαγνητοεγκεφαλογραφικών (ΜΕΓ) σημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.39411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Μαγνητοεγκεφαλογραφία (Magnetoencephalography - MEG), είναι μια σύγχρονη μη-επεμβατική νευροαπεικονιστική μέθοδος για την ανίχνευση, την ανάλυση και την ερμηνεία του μαγνητικού πεδίου που παράγεται από την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τις εγκεφαλικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην λειτουργική συνδεσιμότητα, εξετάζοντας μαγνητοεγκεφαλογραφικά (ΜΕΓ) δεδομένα από δύο ομάδες υποκειμένων, σε κατάσταση ηρεμίας ˙ την μη-απομειωμένη ομάδα (NI - Group) και την ομάδα των αναγνωστικών δυσκολιών (RD - Group). Για να καταστεί αυτό εφικτό, χρησιμοποιείται η μέθοδος της δυναμικής ανάλυσης, παρέχοντας την δυνατότητα λεπτομερούς μελέτης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, σε επιμέρους χρονικά στιγμιότυπα. Ωστόσο, πριν την εφαρμογή της, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση μια ολοκληρωμένης διαδικασίας προεπεξεργασίας. Η προεπεξεργασία εφαρμόζεται για κάθε υποκείμενο ξεχωριστά και συνίσταται στην κατάλληλη προετοιμασία των δεδομένων, στην εξαγωγή των ανεξάρτητων συνιστωσών (ICs) της εγκεφαλικής (και μη) δραστηριότητας με χρήση της ICA, στην προτεινόμενη μέθοδο για την ανίχνευση και διόρθωση των ICs που αντιστοιχούν σε διάφορες βιολογικές ή άλλου είδους παρεμβολές (artifacts). Η δυναμική ανάλυση εφαρμόζεται στα διορθωμένα δεδομένα κάθε υποκειμένου, δίνοντας έμφαση σε συνολικά επτά επιμέρους εγκεφαλικούς ρυθμούς και στηρίζεται στην μετρική καθυστέρησης φάσης (PLI) για την κατασκευή των λεγόμενων γράφων λειτουργικής συνδεσιμότητας (FCGs), σε κάθε χρονικό στιγμιότυπο (δυναμικοί γράφοι). Έπειτα υπολογίζονται οι μέσοι δυναμικοί γράφοι (με βάρη τις τιμές του μέσου PLI), λαμβάνοντας τον μέσο όρο των αντίστοιχων στιγμιοτύπων του PLI, σε κάθε ομάδα. Πάνω στους τελευταίους κατασκευάζονται ελάχιστα συνδετικά δέντρα (MSTs), έχοντας ως στόχο την αποκλειστική διατήρηση των ισχυρών συνδέσεων μεταξύ των αισθητήρων. Για την μελέτη των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε MST, χρησιμοποιούνται οι μετρικές BC, ECC και DEG. Στις μετρικές αυτές εφαρμόζεται η στατιστική ανάλυση, σε επίπεδο καναλιών, με στόχο τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ του μέσου αριθμού υποκειμένων των δύο ομάδων. Ωστόσο, μόνο οι μετρικές BC και DEG εκδήλωσαν έντονη συγκέντρωση σημαντικών διαφορών. Τέλος, τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν ευρήματα από την βιβλιογραφία, αναφορικά με την ύπαρξη διαφορών στα κέντρα του λόγου, στον μηχανισμό της ανάγνωσης αλλά και στις διεργασίες της μνήμης, που επικεντρώνονται στον βήτα εγκεφαλικό ρυθμό και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή μεταξύ του αριστερού βρεγματικού και κροταφικού λοβού, στον προμετωπιαίο λοβό καθώς και σε περιοχές μεταξύ των ινιακών και κροταφικών λοβών, των δύο ημισφαιρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά