Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας του νικελιούχου σιδηρομεταλλεύματος του κοιτάσματος Αγίου Αθανασίου (Καστοριά)

Goutzioupa Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2239E945-DBDB-4942-A1D3-DA9CFC5677EA
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Γκουτζιούπα, "Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας του νικελιούχου σιδηρομεταλλεύματος του κοιτάσματος Αγίου Αθανασίου (Καστοριά)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42001
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία ερευνά την ορυκτολογία (με ιδιαίτερη έμφαση στα ορυκτά, που περιέχουν νικέλιο), τη γεωχημική συμπεριφορά, καθώς και την εφαρμογή δοκιμών εμπλουτισμού σε μετάλλευμα σιδηρονικελιούχου κοιτάσματος στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Καστοριάς.Το παρόν κοίτασμα αναπτύσσεται με στρωματοειδή μορφή πάνω σε οφιολίθους και καλύπτεται από οφιολιθικό κροκαλοπαγές πέτρωμα. Ως κύρια ορυκτολογικά συστατικά του μεταλλεύματος εμφανίζονται γκαιτίτης, αιματίτης και χαλαζίας, ενώ τα επιμέρους ορυκτολογικά συστατικά είναι γαρνιερίτης (νικελιούχος αντιγορίτης), λιζαρδίτης, σαπωνίτης, βιλεμζεϊτης (νικελιούχος τάλκης) και σεπιόλιθος. Σπανιότερα, απαντώνται χρωμίτης, ασβεστίτης και νεπουϊτης (νικελιούχος σερπεντίνης). Τα ορυκτά γαρνιερίτης, βιλεμζεϊτης και νεπουϊτης αποτελούν το σημαντικότερο φορέα νικελίου στο κοίτασμα.Η γεωχημική μελέτη του μεταλλεύματος έδειξε πώς κατανέμονται τα στοιχεία Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, MnO, CoO, SiO2, NiO, CaO, MgO κατά μήκος της τομής, καθώς και τη συσχέτιση αυτών μεταξύ τους. Η κατανομή του νικελίου στο μετάλλευμα έδειξε τις υψηλότερες περιεκτικότητες στα στρώματα του αργιλικού, σαπρολιθικού και πυριτικού μεταλλεύματος με το μεγαλύτερο ποσοστό του να κυμαίνεται γύρω στο 4,1% κ.β. NiO στο πυριτικό μετάλλευμα. Για τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος εφαρμόστηκαν η βαρυτομετρική και η μαγνητική μέθοδος, τα αποτελέσματα των οποίων πιστοποιηθήκαν μέσω χημικών-ορυκτολογικών αναλύσεων και μικροσκοπικής παρατήρησης. Όσον αφορά στο βαρυτομετρικό διαχωρισμό, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των βαρέων υγρών στα κοκκομετρικά κλάσματα -8,00 +4,00 mm, -4,00 +1,00 mm, -1,00 +0,250 mm και -0,250 +0,063 mm. Τα αποτελέσματα, που έδωσαν οι δοκιμές, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε όλα τα κοκκομετρικά κλάσματα το νικέλιο εμπλουτίζεται και κατανέμεται ως επί το πλείστον στα ελαφριά προϊόντα του βαρυτομετρικού διαχωρισμού. Ο καλύτερος εμπλουτισμός του νικελίου επετεύχθη στο κλάσμα -1 +0,25 mm,το οποίο έχει ποσοστιαίο βάρος 86,07%. Στα επιπλεύσαντα προϊόντα αυτού απαντάται η μεγαλύτερη, τόσο περιεκτικότητα, όσο και κατανομή Ni με τιμές 2,58% και 94,49% αντίστοιχα. Στο μαγνητικό διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι, ανάλογα με την κοκκομετρία του δείγματος. Για τα μεγαλύτερα κοκκομετρικά κλάσματα -8,00 +4,00 mm και -4,00 +1,00 mm χρησιμοποιήθηκε ο ταινιοφόρος μαγνητικός διαχωριστής (perm roll), ενώ για τα δυο μικρότερα κοκκομετρικά κλάσματα -1,00 +0,250 mm και -0,250 +0,063 mm χρησιμοποιήθηκε ο ξηρός επαγωγικός μαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης (high intensity induced magnetic separator). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι καλύτεροι εμπλουτισμοί του νικελίου πραγματοποιήθηκαν στα κλάσματα -1 +0,25 mm και -0,25 +0,063 mm. Στα μαγνητικά προϊόντα του ενός, που έχουν ποσοστιαίο βάρος 7%, απαντάται η υψηλότερη περιεκτικότητα σε Ni (4,32%), έχοντας κατανομή 10,87%, με απώλειες νικελίου στο απόρριμμα της μεθόδου (μη μαγνητικό προϊόν) 3,04. Στο άλλο κλάσμα η τιμή της ανάλυσης NiO είναι χαμηλότερη (4,21%) και η κατανομή έχει τιμή 8,85% στα μαγνητικά με ποσοστιαίο βάρος 5,41%. Όμως, εδώ η απώλεια στα μη μαγνητικά είναι μικρότερη της τάξης του 1,03%. Ο βαρυτομετρικός διαχωρισμός αποτέλεσε μια απόλυτα ικανοποιητική μέθοδο εμπλουτισμού του σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος, καθώς δίνει πολύ καλά αποτελέσματα (το νικέλιο εμφανίζει σε όλα τα κλάσματα αυτού του διαχωρισμού υψηλές τιμές ανάλυσης και μεγάλη κατανομή στα ελαφριά προϊόντα), γεγονός που τον καθιστά την ενδεδειγμένη μέθοδο εμπλουτισμού για το συγκεκριμένο μετάλλευμα σε σχέση με το μαγνητικό διαχωρισμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά