Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας

Mexis Filippos-Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5B9A29C6-2B5E-473A-A7A4-8D5E0821C0EE
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φίλιππος-Δημήτριος Μέξης, "Συμβολή της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42861
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας των μετρήσεων του προσφάτως εκτοξευμένου δορυφόρου Sentinel 1 τεχνολογίας Radar και ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει στην εκτίμηση της υγρασίας του εδάφους. Η ανάλυση έλαβε χώρα μέσω της παλινδρόμησης επίγειων μετρήσεων πεδίου και των αντίστοιχων δορυφορικών δεδομένων με την εφαρμογή κλασσικών μεθόδων στατιστικής παλινδρόμησης (απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση) αλλά και με την χρήση νευρωνικών δικτύων προσαρμογής συνάρτησης. Για την εκτενέστερη ανάλυση των δεδομένων συνδυάστηκαν επίσης δεδομένα του δορυφόρου Landsat 8 που ανήκει στην κατηγορία της παθητικής Τηλεπισκόπησης. Με τη χρήση των δεδομένων του Landsat 8 δημιουργήθηκαν χάρτες δεικτών βλάστησης για την περιοχή μελέτης, οι τιμές των οποίων εντάχθηκαν στα δεδομένα παλινδρόμησης για την βελτίωση των αποτελεσμάτων. Μεγάλο κομμάτι της εργασίας αποτελεί η προεπεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων τόσο του Sentinel 1, όσο και του Landsat 8. Η προεπεξεργασία είναι απαραίτητη και συνίσταται στην διενέργεια απαραίτητων γεωμετρικών, ατμοσφαιρικών και ραδιομετρικών διορθώσεων έτσι ώστε οι εικόνες να καθίστανται κατάλληλες για την λήψη των τιμών των εικονοστοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην παλινδρόμηση. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του νομού Χανιών και αποτελείται από 4 επιμέρους σημεία στα οποία τοποθετήθηκαν ψηφιακοί αισθητήρες μέτρησης της εδαφικής υγρασίας. Η θέση των σημείων καταγράφηκε με την χρήση GPS για λόγους ακρίβειας κατά την συσχέτισή τους με τα δορυφορικά δεδομένα. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν σε σταθερή βάση καταγράφοντας την εδαφική υγρασία σε χρονοσειρές με την βοήθεια καταγραφικών συστημάτων σε κάθε σημείο. Τέλος, έγινε προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων και διερευνήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζεται μέτρια συσχέτιση των δορυφορικών δεδομένων με τις επίγειες μετρήσεις. Παράλληλα προτάθηκαν τρόποι και ιδέες για περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου και την εύρεση του βέλτιστου τρόπου συσχέτισης για την ασφαλή και έγκυρη εκτίμηση της εδαφικής υγρασία με τη χρήση της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά