Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

New conceptual model of geology and hydrogeology of SW Crete, based on the extension of trypali unit in the region

Steiakakis Manolis, Manutsoglu, Emmanuil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/09BF21B4-D848-4982-BBEB-961C2AF0BAA2
Έτος 2012
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Manutsoglu ,E. Steiakakis , "New conceptual model of geology and hydrogeology of SW Crete, based on the extension of Trypali unit in the region,"in 2011 12th Intern. Multidis. Scientific Geo-Confer. and EXPO,pp.199 - 206.doi:10.5593/SGEM2012/S02.V2026 https://doi.org/10.5593/SGEM2012/S02.V2026
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The geological conceptual model is a key source of uncertainty in predictions ofgroundwater flow. Groundwater modellers typically have a prior knowledge about thereservoir data based on existing geologic maps, outcrops, lithological logs, pumpingdata and hydrogeological properties of the groundwater system. Uncertainties in thesimulation results are largely dominated by uncertainties arising from the definition ofthe boundary conditions. Groundwater management in karst is often more difficult,because the geologic heterogeneity controlling the groundwater flow is ofteninsufficiently mapped.The Alpine basement of Crete is composed of a number of fault bounded tectonic unitswith different lithologies, paleogeographical origin and metamorphic grade. Amongothers, a group of metamorphic rocks, composed mainly of phyllite and quartzite, hasbeen described through time with variable names. This Group lies between Tripolitzanappe and Crete-Mani Unit/Plattenkalk Group or/and the Trypali Unit, and itsmaximum surface extension is located in W. Crete. Trypali Unit consists of carbonateformations with intensive karstification and forms a separate hydrogeological entity inthe area. The stratigraphic position of Phyllite/Quartzite Series in western Crete (normalor overturned), as well as the extension of the Trypali Unit, still remains a matter ofdebate.In order to answer the main questions related to the hydrogeology of the region, therelation between the crystalline carbonate formations (Trypali Unit) and the metaclasticformations (Phyllite/Quartzite Series) was investigated and a new lithological map of anarea (of about 80 km2) was created. This map can be used to clarify the hydrogeologicalregime in the area and to evaluate the available groundwater resources.

Υπηρεσίες

Στατιστικά