Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 1323 αποτελέσματα
31 K. Spanoudaki, P. Dimitriadis, E. A. Varouchakis, and G. A. C. Perez, “Estimation of hydropower potential using Bayesian and stochastic approaches for streamflow simulation and accounting for the intermediate storage retention,” Energies, vol. 15, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15041413.2023-09-18
32 K. A. K. Deng, G. P. Petropoulos, Y. Bao, A. Pavlides, A. A. Saidou Chaibou, and B. A. Habtemicheal, “An examination of the SMAP operational soil moisture products accuracy at the Tibetan plateau,” Remote Sens., vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs14246255.2023-09-18
33 G. Kritikakis, E. Kokinou, N. Economou, N. Andronikidis, J. Brintakis, I. N. Daliakopoulos, N. Kourgialas, A. Pavlaki, G. Fasarakis, N. Markakis, P. Soupios, T. Manios and A. Vafidis, “Estimating soil clay content using an agrogeophysical and agrogeological approach: a case study in Chania plain, Greece,” Water, vol. 14, no. 17, Aug. 2022, doi: 10.3390/w14172625.2023-09-14
34 I. Lazos, I. Papanikolaou, S. Sboras, M. Foumelis, and C. Pikridas, “Geodetic upper crust deformation based on primary GNSS and INSAR data in the Strymon basin, Northern Greece—correlation with active faults,” Appl. Sci., vol. 12, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/app12189391.2023-09-08
35 M. Farfour, N. Economou, O. Abdalla, and M. Al-Taj, “Integration of geophysical methods for doline hazard assessment: a case study from Northern Oman,” Geosciences, vol. 12, no. 6, June 2022, doi: 10.3390/geosciences12060243.2023-09-04
36 V. Karmali, E. Petrakis, G. Bartzas, and K. Komnitsas, “Valorization potential of Polish laterite leaching residues through alkali activation,” Minerals, vol. 12, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.3390/min12111466.2023-08-29
37 E. Antoniou, E. Fragkou, G. Charalampous, D. Marinakis, N. Kalogerakis, and E. Gontikaki, “Emulating deep-sea bioremediation: oil plume degradation by undisturbed deep-sea microbial communities using a high-pressure sampling and experimentation system,” Energies, vol. 15, no. 13, Jun. 2022, doi: 10.3390/en15134525.2023-08-25
38 C. Kokolakis, D. Piretzidis, and S. P. Mertikas, “Impact of satellite attitude on altimetry calibration with microwave transponders,” Remote Sens., vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs14246369.2023-08-25
39 E. Petrakis and K. Komnitsas, “Effect of grinding media size on ferronickel slag ball milling efficiency and energy requirements using kinetics and attainable region approaches,” Minerals, vol. 12, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/min12020184.2023-08-24
40 E. Manoutsoglou, I. Lazos, E. Steiakakis, and A. Vafeidis, “The geomorphological and geological structure of the Samaria Gorge, Crete, Greece—geological models comprehensive review and the link with the geomorphological evolution,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010670.2023-08-23
41 A. Antonopoulos, M. G. Lagoudakis, and P. Partsinevelos, “A ROS multi-tier UAV localization module based on GNSS, inertial and visual-depth data,” Drones, vol. 6, no. 6, May 2022, doi: 10.3390/drones6060135.2023-08-23
42 V. D. Agou, A. Pavlides, and D. T. Hristopulos, “Spatial modeling of precipitation based on data-driven warping of Gaussian processes,” Entropy, vol. 24, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/e24030321.2023-08-22
43 E. Koutroulis, G. Petrakis, V. Agou, A. Malisovas, D. Hristopulos, P. Partsinevelos, A. Tripolitsiotis, N. Halouani, P. Ailliot, M. Boutigny, V. Monbet, D. Allard, A. Cuzol, D. Kolokotsa, E. Varouchakis, K. Kokolakis, and S. Mertikas, “Site selection and system sizing of desalination plants powered with renewable energy sources based on a web-GIS platform,” Int. J. Energy Sect. Manage., vol. 16, no. 3, pp. 469–492, Jan. 2022, doi: 10.1108/ijesm-04-2021-0018.2023-05-03
44 D. Vamvuka, M. Diamantaki and S. Sfakiotakis, “Combustion performance and kinetic modeling of lignite blended with torrefied biomass of different origin,” Int. J. Green Energy, vol. 19, no. 11, pp. 1221–1229, Sep. 2022, doi: 10.1080/15435075.2021.1987914.2023-05-02
45 K. Komnitsas, G. Bartzas, V. Karmali, and E. Petrakis, “Factors affecting alkali activation of laterite acid leaching residues,” Environments, vol. 8, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.3390/environments8010004.2023-04-25
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...