Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 931-945 από 1319 αποτελέσματα
931 V. C. Kelessidis and V. Chatzistamou," Preparation methodology and rheological properties of yield pseudoplastic transparent fluids," Journal of Dispersion Science and Technology, vol. 23, no. 3, pp. 380-388, Feb. 2011. doi: 10.1080/01932691003662399 2015-10-29
932 R. Maglione, V.C Kelessidis, " Choosing the best Rheological model for water-bentonite suspensions," Tech. Chron. Sci. J, no. 3, pp. 211-226 , 2010.2015-10-29
933 A. Vafidis, P. Soupios, N. Economou, H. Hamdan, N. Andronikidis, G. Kritikakis, G. Panagopoulos, E. Manoutsoglou, M. Steiakakis, E. Candansayar and M. Schafmeister, "Seawater intrusion imaging at Tybaki, Crete, using geophysical data and joint inversion of electrical and seismic data," First Break, vol. 32, no. 8, pp. 107-114, Aug. 2014. doi: 0.3997/1365-2397.32.8.769702015-10-29
934 V.C. Kelessidis, V. Chatzistamou R. Maglione," Wall slip phenomenon assessment of yield stress pseudoplastic fluids in Couette geometry," Applied Rheology, vol. 20, no. 5, 2010. doi: 10.3933/ApplRheol-20-526562015-10-29
935 Mavromatidis A., V. C. Kelessidis, " Investigations into the causes of high formation pressures in deep drilling in western Greece," Mineral Wealth, vol. 153, pp. 9-21, Jan. 2009.2015-10-29
936 V.C. Kelessidis, R. Maglione, G. Bandelis," On the end-effect correction for Couette type oil-field direct-indicating viscometers for Newtonian and non-Newtonian fluids," Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 71, no. 1-2, pp. 37–46, Mar. 2010. doi: 10.1016/j.petrol.2010.01.0012015-10-29
937 M. B.Oyeneyin, V.C. Kelessidis, G. Bandelis and P. Dalamarinis," Developing a managed pressure drilling strategy for casing drilling operations," Advanced Materials Research, vol. 62-64, pp. 456-465, Feb. 2009. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.62-64.4562015-10-29
938 C. G. Vayenas, S. Bebelis, I. V. Yentekakis, P. Tsiakaras, H. Karasali and Ch. Karavasilis, "Catalytic and electrocatalytic reactions in solid electrolyte cells: the NEMCA effect", Mater. Sci. Forum, vol. 76, pp. 141-149, Jan. 1991. 10.4028/www.scientific.net/MSF.76.1412015-10-29
939 V.C. Kelessidis, " Investigations on the thixotropy of bentonite suspensions, "Energy Sources Part A, vol. 30, no. 18, pp. 1729-1746, 2008. doi: 10.1080/155670307014562612015-10-29
940 K. Founargiotakis, V.C. Kelessidis, R. Maglione, " Laminar, transitional and turbulent flow of Herschel-Bulkley fluids in concentric annulus," The Canadian Journal of Chemical Engineering, vol. 86, no. 4, pp. 676–683, Aug. 2008. doi: 10.1002/cjce.200742015-10-29
941 I. Vardiambasis, G. Liodakis, G. J. Karonis and J.P. Makris, "Studying electromagnetic scattering by dielectric cylinders: An engineering electromagnetics’ exercise at the Technological Educational Institute of Crete," Advances in Engineering Education, vol. 1, no. 1, pp. 77-82, Nov. 2004.2015-10-29
942 V.C. Kelessidis, R. Maglione, "Yield stress of water–bentonite dispersions," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 318, no. 1-3, pp. 217–226, Aprl. 2008. doi: 10.1016/j.colsurfa.2007.12.0502015-10-29
943 A. Maravelis , E. Manutsoglou ,P. Konstantopoulos , G. Pantopoulos , G. Makrodimitras , E. Zoumpoulis , A. Zelilidis ,"Hydrocarbons plays and prospectivity of the Mediterranean ridge,"En. Sour. Part A,vol. 37,no.4 ,pp.347-355,Jan. 2015.doi: 10.1080/15567036.2011.5826002015-10-29
944 V.C. Kelessidis, G.I. Karydakis, N. Andritsos," Method for selecting casing diameters in wells producing low-enthalpy geothermal waters containing dissolved carbon dioxide," Geothermics,vol. 36, no. 3, pp. 243–264, Jun. 2007. doi: 10.1016/j.geothermics.2007.01.0032015-10-29
945 V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis , J. Li, "Flow of dilute solid–liquid mixtures in horizontal concentric and eccentric annulus," Journal of Canadian Petroleum Technology, vol. 46, no. 5, pp. 1-6, 2007. doi: http://dx.doi.org/10.2118/07-05-062015-10-29
Pages: |...58 |59 |60 |61 |62 | 63 |64 |65 |66 |67 |68 |...