Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1258 αποτελέσματα
1141 Partsinevelos P., E. Th. Stamboliadis, and K. Makantasis, (2012), Image based mineral liberation simulation incorporating experimental grinding models, Canadian Metallurgical Quarterly, Maney Publishing, Volume 51, Issue 4 (Oct. 2012), pp. 383-389doi:10.1179/1879139512Y.00000000252015-10-13
1142 Petropoulos, G., Partsinevelos, P., Mitraka, Z., (2012), Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery, Geocarto International (Impact Factor: 1.37). 01/2012; 28(4):1-20. DOI: 10.1080/10106049.2012.706648 2015-10-13
1143 Partsinevelos P., (2011),Registering randomly oriented scenes through moving object attributes, International Journal of Geographical Information Science, 25:11, 1793-1807, doi: 10.1080/13658816.2011.552064.2015-10-13
1144 MiliaresisG., P. Partsinevelos, (2010), Terrain Segmentation of Egypt from Multi- temporal Night LST Imagery and Elevation Data, in RemoteSensing Journal, 2, 2083-2096 p.,doi:10.3390/rs20920832015-10-13
1145 Partsinevelos, P. (2008), Multi-modal Comparison of Object Trajectories, in Journal of Spatial Sciences, Volume 53, Issue 1, 2008, pages 17-30, DOI: 10.1080/14498596.2008.96351322015-10-13
1146 Partsinevelos P. & N. Tryfona, Handling High-level Queries in Location-based Services for User Groups, in GeoInformatica Journal, Jun. 2006, Volume 10, Issue 2, pp 213-234, DOI:10.1007/s10707-006-7580-72015-10-13
1147 P. Partsinevelos, P. Agouris and A. Stefanidis, “Reconstructing Spatiotemporal Trajectories from Sparse Data”, in Journal of Photogrammetry and Remote Sensingvol. 60, no. 1, pp. 3–16, Dec. 2005, doi:10.1016/j.isprsjprs.2005.10.0042015-10-13
1148 Papanikolaou C., Triantfyllou G., Pasadakis N., Foscolos A.E. "Adsorption of phenols from olive oil millwastewater as well as and from a simulated city wastewater liquid on activated Greek lignites", Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May 2010, p. 2294-23082015-10-12
1149 A. A. Katsanos, P. K. Kakanis and N. Kallithrakas-Kontos,"The X-ray continua from proton bombardment of thick targets in He", Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, vol. 3, no. 3, pp. 52–56, Apr. 1984. doi: 10.1016/0168-583X(84)90335-52015-10-12
1150 A. A. Katsanos, A. Aravantinos and N. Kallithrakas-Kontos, "Thick target X-ray yields from proton bombardment," X‐Ray Spectrom., vol. 17, no. 1, pp. 13–16, Feb. 1988. doi: 10.1002/xrs.13001701042015-10-12
1151 I. Tsangaraki‐Kaplanoglou, R. Moshohoritou and N. Kallithrakas-Kontos, "The use of a natural dye in the formation of a thin coloured coating on an aluminium surface," J. Soc. Dyers Colour., vol. 105. no. 3, pp. 114–119, Mar. 1989. doi: 10.1111/j.1478-4408.1989.tb01201.x2015-10-12
1152 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, A. Aravantinos, A. Oeconomides and I.Touratsoglou, " Study of ancient Greek copper coins from Nikopolis (Epirus) and Thessaloniki (Macedonia)," Archaeometry, vol. 35, no.2, pp. 265–278, Aug. 1993. doi: 10.1111/j.1475-4754.1993.tb01042.x2015-10-12
1153 N. Pasadakis: Determination of the continuity in oil reservoirs using principal component analysis of biomarker data, Petroleum Science and Technology, Volume 20, Issue 9-10, 2002, DOI: 10.1081/LFT-1200036992015-10-12
1154 M. Obermajer, K.G. Osadetz, and N. Pasadakis: “Refining compositional affinity of Williston Basin family C oils using multivariate statistical analysis of saturate biomarkers”, Summary of Investigations 2003, Saskatchewan Geological Survey, Sask. Industry and Resources Misc. Rep. 2003-4.1, A-9.2015-10-12
1155 Nikos Pasadakis, Mark Obermajer, Kirk G. Osadetz: “Definition and characterization of petroleum compositional families in Williston Basin, North America, using principal component analysis”,Organic Geochemistry, Volume 35, Issue 4, Apr. 2004, Pages 453–468, DOI:10.1016/j.orggeochem.2004.01.0092015-10-12
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...