Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1246-1260 από 1314 αποτελέσματα
1246 V. Hatzistavros, P. Koulouridakis, I. Aretaki and N. Kallithrakas-Kontos, "Bromate determination in water after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 79, no. 7, pp. 2827–2832, Feb. 2007. doi: 10.1021/ac061231c2015-10-07
1247 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and D. Korakaki, "A comparative study of porous limestones treated with silicon-based strengthening agents," Prog. Org. Coat., vol. 62, no. 1, pp. 49–60, Mar. 2008. doi: 10.1016/j.porgcoat.2007.09.0202015-10-07
1248 V. S. Hatzistavros and N. G. Kallithrakas-Kontos, "Trace element ink spiking for signature authentication," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 277, no. 2, pp. 399-404, Aug. 2008. doi: 10.1007/s10967-007-6989-22015-10-07
1249 N. Kallithrakas-Kontos, P. Koulouridakis, V. Hatzistavros and I. N. Aretaki, "Chromium speciation by TXRF analysis," X-Ray Spectrom., vol. 38, no. 2, pp. 152–156, Jan. 2009. doi:10.1002/xrs.11412015-10-07
1250 A. Sarris, E. Kokinou, E. Aidona, N. Kallithrakas-Kontos, P. Koulouridakis, G. Kakoulaki, K. Droulia and O. Damianovits, "Environmental study for pollution in the area of Megalopolis power plant (Peloponnesos, Greece)," Environ. Geol., vol. 58, no. 8, pp. 1769-1783, Jan. 2009. doi: 10.1007/s00254-008-1676-32015-10-06
1251 I-N. I. Aretaki and N. Kallitrakas-Kontos, "Total reflection X-ray fluorescence selenium analysis after reduction and quartz reflector adsorption," J. Anal. At. Spectrom., vol. 24, no. 7, pp. 979-982, May. 2009. doi: 10.1039/B900962K2015-10-06
1252 P. Maravelaki-Kalaitzaki, A. Galanos, I. Doganis and N. Kallithrakas-Kontos, "Physico-chemical characterization of mortars as a tool in studying specific hydraulic components: application to the study of ancient Naxos aqueduct," Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process., vol. 104, no. 1, pp. 335-348, Dec. 2010. doi: 10.1007/s00339-010-6143-92015-10-06
1253 V. Hatzistavros and N. G. Kallithrakas-Kontos,"Determination of trace perchlorate concentrations by anion-selective membranes and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 83, no. 9, pp. 3386–3391, Apr. 2011. doi: 10.1021/ac103295a2015-10-06
1254 S. Foteinis, N. G. Kallithrakas-Kontos and C. Synolakis,"Heavy metal distribution in opportunistic beach nourishment: a case study in Greece," Sci. World J., vol. 2013, 2013. doi:10.1155/2013/472149 2015-10-06
1255 S. Foteinis, K. Mpizoura, G. Panagopoulos, E. Chatzisymeon, N. Kallithrakas-Kontos and E. Manutsoglu, "A novel use of the caesium-137 technique to estimate human interference and historical water level in a Mediterranean Temporary Pond," J. Environ. Radioact., vol. 127, pp. 75–81, Jan. 2014. doi:10.1016/j.jenvrad.2013.10.0072015-10-06
1256 V. S. Hatzistavros and N. G. Kallithrakas-Kontos, "X-ray fluorescence mercury determination using cation selective membranes at sub-ppb levels," Anal. Chim. Acta, vol. 809, pp. 25-29, Jan. 2014. doi:10.1016/j.aca.2013.11.0452015-10-06
1257 G. Christidis and A. C . Dunham ,"Compositional variations in smectites: Part I. Alteration of intermediate volcanic rocks. A case study from Milos island, Greece," Clay Min., vol. 28, no. 2, pp.255-273, 1993. doi: 10.1180/claymin.1993.028.2.072015-10-02
1258 G. E. Christidis, P. W. Scott, T. Marcopoulos , "Origin of the bentonite deposits of eastern Milos, Aegean, Greece: Geological, mineralogical and geochemical evidence ,"Cl. and Clay Min. ,vol. 43 ,no.1,pp.63-67 ,1995.doi :10.1346/CCMN.1995.04301082015-10-02
1259 G.E. Christidis , "Mechanism of illitization of bentonites in the geothermal field of Milos island Greece: Evidence based on mineralogy, chemistry, particle thickness and morphology ", Cl. and Clay Min. ,vol. 43, no.5, pp.569-585 ,1995.doi :10.1346/CCMN.1995.04305072015-10-02
1260 G. E. Christidis and A. C. Dunham, "Compositional variations in smectites. Part II: alteration of acidic precursors, a case study from Milos Island, Greece," Clay Min., vol. 32, no. 2, pp.253-270, 1997. doi: 10.1180/claymin.1997.032.2.072015-10-02
Pages: |...79 |80 |81 |82 |83 | 84 |85 |86 |87 |88 |