Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 271-285 από 333 αποτελέσματα
271 M. Kalogiannakis, K. Vasillakis, G. Liodakis and M. Psarros. (2006, Jul.).Approaches for the exploitation of the e-class platform in tertiary education in Greece.Presented at International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU). [Online]. Available: http://www.temu.gr/2006/sessions%5C5%5C2%20ID%201802.pdf2015-10-29
272 G .Liodakis, M. Tatarakis, C. Petridis, I.O. Vardiambasis, D. Kalymnios and V. Zacharopoulos, "Photonics laboratory education with a research-oriented approach," in 2006 Fro. in Edu. Conf., 36th Annual (FIE ), pp.1 - 6. doi: 10.1109/FIE.2006.3223182015-10-29
273 G. Liodakis, A. Manitis, I. Vardiambasis, J. P. Makris, E. Antonidakis and M. Tatarakis, " Cooperation and telecooperation for effective workplace learning," in 2006 Fron. in Edu. Conf., 36th Annual (FIE), pp. 1 - 6. doi:10.1109/FIE.2006.3223352015-10-29
274 H. Rigakis, G. Liodakis, M. Vogiatzaki, J. Chatzakis, N. Lyberakis and M. Manitis (2007, Aug.).Test pattern designing software for electrical appliance testing platform. Presented at 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. [Online]. Available: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.413.299&rep=rep1&type=pdf2015-10-29
275 Ε.Ν. Mathioudakis,E. Papadopoulou, Y.G. Saridakis, " Iterative PDE computations on a transputer based parallel computer", in HERMIS International Conference, 1994, pp. 441 - 448.2015-10-29
276 Ε.Ν. Mathioudakis,E. Papadopoulou, Υ .G. Saridakis, "Iterative solution of collocation equations on a parallel virtual machine", in HERMIS '96 International Conference, 1996, pp. 246- 250.2015-10-29
277 I. Vardiambasis, G. Liodakis, C. Petridis, M. Tatarakis and J. Kaliakatsos "Needs and examination of strategies for lifelong learning in engineering education," in 2007 mee. the grow. dem. for eng. and their edu. 2010-2020 Int. Sum., pp. 1 - 9. doi:10.1109/MGDETE.2007.47603872015-10-29
278 Ε.Ν. Mathioudakis, Ε. Ρ. Papadopoulou , Υ. G. Saridakis, " Non-stationary iterative schemes for the solution of elliptic collocation systems ",in 4nd Hellenic - Europeαn Research on Computer Mαthemαtics and its Applications ,1998, pp. 1044-1051. 2015-10-29
279 V. G. Mandikas , Ε.Ν. Mathioudakis .(2009). Parallel geometric multigrid schemes for hermite collocation finite element method.Presented at 9nd Hellenic-Europeαn Research on Computer Mαthemαtics and its Applications .[online].Available:http://www.aueb.gr/pympe/hercma/proceedings2009/H09-FULL-PAPERS-1/Mandikas-Mathioudakis-1.pdf2015-10-29
280 V. G. Mandikas, E.N. Mathioudakis, N. A. Kampanis , J. A. Ekaterinaris .(2010). High-order accurate numerical pressure correction based on Geometric Multigrid schemes for the incompressible navier stokes equations.Presented at Conference in Numerical Analysis.[online].Available:http://www.iacm.forth.gr/_docs/pubs/3/Kampanis/Personal_Website/NUMAN%202010%20Proceedings%20p149.pdf2015-10-29
281 G. Liodakis, I.O. Vardiambasis,K, Vassilakis and J. Kaliakatsos,"Meeting the demand for broadband communications engineers: the role of academia," in 2007 Int. Sum. Meet. the Grow. Dem. for Eng. and Their Edu. 2010-2020, pp. 1 - 10. doi: 10.1109/MGDETE.2007.47603682015-10-29
282 A. Stefanidis, P. Agouris, P. Partsinevelos, (2002). Spatiotemporal Helixes for Event Modeling. Presented at National Conference on Digital Government Research. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm id=1123179&dl=ACM&coll=DL&CFID=725185183&CFTOKEN=658374702015-10-28
283 Stefanidis A., K. Eickhorst, P. Agouris, P. Partsinevelos “Modeling and ComparingChange using Spatiotemporal Helixes”, in 11th ACM international symposium on Advances in geographic information systems, 2003 ACM-GIS, pp. 86-93, doi: 10.1145/956676.9566882015-10-28
284 T. N. Kapetanakis, I. O. Vardiambasis, G. S. Liodakis, M.P. Ioannidou, and A.M. Maras, "Smart antenna design using neural networks," in Proc. 8th Intern. Conf.“New Horiz.in Indu., Busin. and Edu.”. (NHIBE 2013), August, pp. 130-135.2015-10-27
285 I. O. Vardiambasis, M. P. Ioannidou, G. S. Liodakis, T. N. Kapetanakis, and G. A. Adamidis, "Microwave engineering education at the technological educationalinstitutes in Greece," in Proc. 8th Intern. Conf. New Horizons in Industry, Business and Education. (NHIBE 2013), Jan, pp. 136-141.2015-10-27
Pages: |...14 |15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 |23 |