Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 333 αποτελέσματα
106 A. Vafidis and N. Economou, "Pilot geophysical research at thearchaeological site of Littos, Kastelli Pediados, Crete", in Proceedings of conference“Liktos Euktimeni”, 9-11 November 2007.2015-11-13
107 A. Vafidis, and N. Economou, "Intergated geophysical surveys forantiquities in Crete", in Proceedings of conference “Liktos Euktimeni”, 9-11November 2007.2015-11-13
108 Ν. Economou, A. Vafidis, N.S. Spanoudakis, H.A. Hamdan and V. NiniouKindeli,"Application of Classification Methods on Geophysical Datafrom the Archaeological Site of Aptera, Chania, Greece", in Proceedings of «NearSurface 2007» – the 13th European Meeting of Environmental and EngineeringGeophysics of the Near Surface Geoscience Division of EAGE, 3-5 September 2007.2015-11-13
109 N. Economou, B. Mosialos, A. Vafidis, T. Meier, M. Rische, B. Endrun andH.P Harjes, "Microseismicity observations in Crete using temporaryarrays", in Proceedings of the 2nd International Conference «Advances in MineralResources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG)», 25-27September 2006.2015-11-13
110 A. Vafidis, H. Hamdan, N. Andronikidis, A. Dasyras, G. Kritikakis, M.Koukadaki, E. Koumakis, S. Lampathakis, E. Manoutsoglou, N. Economou, K.Papakonstantinou, and N Spanoudakis, "Contribution of electrical tomography andseismic refraction in site selection for a dam at Kountoura, Chania, Greece",in Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic GeologicalSociety, 15-17 April 2004, pp. 1214-1223.2015-11-13
111 N. Economou, A. Vafidis, E. Manoutsoglou, H. Hamdan, N. Andronikidis,M. Koukadaki, G. Kritikakis, and N. Spanoudakis, "Geophysical survey at theOmalos Plateau, Chania, Crete", in Proceedings of the 8th Congress of Chartography, 24-26 November 2004.2015-11-13
112 G. Kritikakis, Y. Gougogiannis, A. Vafidis, D. Monopolis, N. Economou, and E.Manoutsoglou, "Imaging geological formations at the area of Almiros river,Heraklion, Crete, Greece", in Proceedings of the 7th National CartograficConference, Island Cartography, Hellenic Cartographic Society, 23-26October 2002, 419-429.2015-11-13
113 A. Xenidis , K. Komnitsas, N. Papassiopi, A. Kontopoulos," Environmental implications of the mining activities in Lavrion", in Εngineering Geology and the Environment Conference Proceedings, 1997, pp. 2575-25802015-11-13
114 A. Kontopoulos , K. Komnitsas, A. Xenidis, "Environmental Characterisation of the lead smelter slags in Lavrion, " in Proceedings of the IMM Minerals Metals and the Environment II Conference, 1996, pp. 405-4192015-11-13
115 K. Adam , Κ. Komnitsas, N. Papassiopi, A. Kontopoulos, F.D. Pooley, N.Tidy, "Stability of arsenical bacterial oxidation products," in Hydrometallurgy ’94 Conference Proceedings, pp. 291-311, doi: 10.1007/978-94-011-1214-7_17 2015-11-13
116 K. Komnitsas , F.D. Pooley," Bacterial oxidation of an auriferous arsenical pyrite concentrate" in Hydrometallurgy ’94 Conference Proceedings, pp. 351-359, doi: 10.1007/978-94-011-1214-7_21 2015-11-13
117 K. Komnitsas, F.D. Pooley," Oxidation of arsenopyrite in bacterial ferric solutions,"in Hydrometallurgy ’94 Conference Proceedings, pp. 361-367, doi: 10.1007/978-94-011-1214-7_222015-11-13
118 Ν. Andronikidis, K. Georgila, N. Economou, E. Manoutsoglou, and A. Vafidis,"Geologic interpretation and mapping of seismic reflection data at Ano Vathia, Heraklion, Crete, Greece", in 7th National Cartografic Conference, Island Cartography, Hellenic Cartographic Society, 23-26 October 2002, pp. 451-460.2015-11-13
119 A. Vafidis, N. Economou and A. Sarris, “Geophysical data presentation usingGIS”, in Computer Applications and Quantative Methods in ArchaeologyConference, 2-6 April 2002.2015-11-13
120 N. Economou and A. Vafidis, "Geophysical data presentation using GIS,an example from the archaeological site of Itanos, Crete, Greece", in 11th meeting of Greek GIs users, ArcInfo-ArcView, Marathon Data Systems, November2001.2015-11-13
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...