Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η χρήση ανομοιογενούς προέλευσης χωρικών δεδομένων στην κατασκευή τρισδιάστατων γεωλογικών μοντέλων

Manoutsoglou Emmanouil, Karantzi Katerina, Panagopoulos Georgios, Kirkimtzi ,I, Bizoura Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/21543336-F398-4FC8-931B-D795A9842892
Έτος 2012
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Panagopoulos, E. Bizoura ,I. Kirkimtzi, E. Karanzi , E. Manoutsoglou ," Η χρήση ανομοιογενούς προέλευσης χωρικών δεδομένων στην κατασκευή τρισδιάστατων γεωλογικών μοντέλων," Στο 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας - Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,2012.pp.279-286.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τρισδιάστατη γεωλογική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται ευρέως σε θέματα προ-στασίας περιβάλλοντος, ανίχνευσης, εντοπισμού και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων. Ηκατασκευή τους βασίζεται σε πλήθος διαφορετικών χωρικών δεδομένων, η ανομοιογέ-νεια και η αξιοπιστία των οποίων αποτελούν το κύριο πρόβλημα. Η ανομοιογένεια οφεί-λεται στη διαφορετική φύση των δεδομένων, στη διαφορετική χρονική περίοδο που συλ-λέχθηκαν καθώς και σε θέματα υποκειμενικότητας που υπεισέρχονται κατά τη διαδικασίαπαραγωγής και ερμηνεία τους. Η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης σε τοπική και ευρύτερηκλίμακα που φιλοξενεί το σύνολο των δεδομένων προς χρήση, κρίνεται αναγκαία προ-κειμένου να ξεπεραστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Κάτι τέτοιο απαιτεί στις περισσό-τερες των περιπτώσεων τροποποίηση αρχικών δεδομένων, σύμφωνα με ένα ενιαίο πλαί-σιο, ή/και γενικώς αποδεκτών κανόνων. Η χρήση εξειδικευμένων λογισμικών βοηθά σεαυτήν την κατεύθυνση. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων χρήσης λογισμικών πακέτων συ-γκαταλέγεται η δυνατότητα γρήγορης-αυτόματης απεικόνισης από κάθε προσανατολισμόόψης του γεωλογικού μοντέλου, υπολογισμών και εκτίμησης όγκων ή/και η δυνατότηταεμπλουτισμού και επικαιροποίησης των δεδομένων. Στα μειονεκτήματα μπορούν ναπροσμετρηθούν η προσβασιμότητα και η ευκολία χρήσης των λογισμικών καθώς και ταπροβλήματα διαλειτουργικότητας στις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση περισσότε-ρων του ενός λογισμικών αλλά και πέραν του ενός, εξειδικευμένου χρήστη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά