Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η αποτύπωση της εξελικτικής γεωλογικής σκέψης σε γεωλογικούςχάρτες

Manoutsoglou Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5C023576-DFBD-4158-9D4B-27A3DFA7CD76
Έτος 2010
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Manoutsoglou ,"Η αποτύπωση της εξελικτικής γεωλογικής σκέψης σε γεωλογικούς Χάρτες," Στο 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας - Η χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους,2010,pp.91-110.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πέρα από τα κείμενα των επιστημονικών πραγματειών οι χάρτες, ιδιαίτερα στον χώροτων γεωεπιστημών, αποτέλεσαν και αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο “εργαλείο” περιήγησηςαποτυπωμένων εξελικτικών απόψεων και ιδεών. Μια αναδρομή και επιλεκτική περιήγη-ση σε ιστορικούς αλλά και σύγχρονους γεωλογικούς χάρτες που περιέχουν αποτυπωμένεςαπόψεις σταθμούς, όπως αυτές εκφράστηκαν με την μορφή θεωριών και επέδρασαν γιαδεκαετίες στο τρόπο σκέψης αλλά και προσέγγισης των πολύπλοκων γεωλογικών φαινο-μένων για χιλιάδες γεωεπιστήμονες, θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια στην κατανόηση τηςεξελικτικής πορείας της γεωλογικής σκέψης. Ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή με πα-ραδείγματα από τον ευρωπαϊκό - παγκόσμιο χώρο θα επικεντρωθεί τελικά η εργασία αυ-τή σε παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά