Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απεικόνηση με Γ.Π.Σ του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης στις νότιες παρυφές των λευκών ορέων ,ΝΔ Κρήτη

Manoutsoglou Emmanouil, Spyrídonos, E, Bizura,K

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2745A19F-9C9F-4F22-A99B-4655C609768D
Έτος 2004
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Bizura , E. Manutsoglu , E. Spyridonos ,"Απεικόνηση με Γ.Π.Σ του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης στις νότιες παρυφές των λευκών ορέων ,ΝΔ Κρήτη,"in 10th International Congress ,2004,pp.1018-1025.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αειφόρος διαχείριση προστατευόμενων περιοχών απαιτεί βαθιά γνώση του διαχειριζόμενουσυστήματος. Πολύπλοκα φυσικά συστήματα απαιτούν για την διαχείριση τους πληροφορικά συστή-ματα που να επιτρέπουν την ένταξη όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για το μελετώμενο φυσικόσύστημα καθώς και των στοιχείων νέων ερευνών. Μεταξύ των φυσικών συστημάτων τα φαράγγιααποτελούν πρώτιστα γεωλογικές μορφοδομές. Για το σκοπό αυτόν κατασκευάστηκε ένα ψηφιακόπληροφορικό σύστημα για το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ηκατασκευή του τρισδιάστατου μορφοτεκτονικού ψηφιακού μοντέλου του φαραγγιού της Αγίας Ειρή-νης, που διασχίζει τις νότιες παρυφές των Λευκών Ορέων στην Νοτιοδυτική Κρήτη. Η εργασία δια-χωρίζεται σε δύο μέρη, αφενός στην δημιουργία των κατάλληλων υποβάθρων που απαιτούνται γιατη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου και αφ’ ετέρου την τοποθέτηση της χωρικής πληροφο-ρίας στο μοντέλο. Για την δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου επιφάνειας (DTM) της περιοχής πουεκτείνεται το φαράγγι, ψηφιοποιήθηκαν χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίμα-κας 1:5.000 με το λογισμικό πακέτο CAD Overlay 2000i. Τα στοιχεία που προέκυψαν μεταβιβάσθη-καν στο λογισμικό πακέτο SURPAC 2000, με το οποίο συμπληρώθηκε με ορθοφωτοχάρτες της πε-ριοχής, με τη μέθοδο της υπέρθεσης. Οι πρώτες πληροφορίες αντλήθηκαν από τον υπάρχονταγεωλογικό χάρτη της περιοχής και συμπληρώθηκαν από στοιχεία εργασιών υπαίθρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά