Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση βιογενών ασβεστόλιθων απο την περιοχή Χαιρεθιάνα της δυτικής Κρήτης για την παραγωγή υδραυλικής άσβεστου

Manoutsoglou Emmanouil, Markopoulos, Theodore, Triantafyllou, Georg

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A915852C-D0A7-4C76-AF57-A1FFC09CDD01
Έτος 2004
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τη. Markopoulos ,G. Triantafyllou ,E. Manutsoglu," Αξιολόγηση βιογενών ασβεστόλιθων απο την περιοχή Χαιρεθιάνα της δυτικής Κρήτης για την παραγωγή υδραυλικής άσβεστου," in 10th International Congress,2004,pp.28-33.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Βιογενείς ασβεστόλιθοι από την περιοχή Χαιρεθιανά, Καστελίου Δ. Κρήτης αξιολογήθηκαν ωςπρος την καταλληλότητά τους για παρασκευή υδραυλικής ασβέστου. Δείγματα πετρωμάτων απότρεις διαφορετικούς ορίζοντες εξετάστηκαν ορυκτολογικά με περιθλασιμετρία ακτίνων – Χ (XRD),οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και χημικά με φασματοσκοπία ακτίνων – Χφθορισμού (XRF) και με ασβεστιμετρία. Η ανάλυση των αρχικών δειγμάτων έδειξε ότι αυτά έχουνπεριεκτικότητα σε ασβεστίτη που κυμαίνεται από 80% έως 84% και σε μικρότερες αναλογίες περιέ-χουν ιλλίτη, χαλαζία, αλβίτη και γκαιτίτη. Αντιπροσωπευτικά δείγματα συγκεκριμένης κοκκομετρίαςαπό τους διαφορετικούς ορίζοντες, χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή υδραυλικής ασβέστου με-τά από έψηση για χρονικό διάστημα δώδεκα ωρών σε θερμοκρασία 900°C. Η ανάλυση των προϊό-ντων έψησης έδειξε ότι οι φάσεις που σχηματίστηκαν είναι κυρίως λαρνίτης, πορτλανδίτης, οξείδιοτου ασβεστίου και σε μικρότερες αναλογίες απαντώνται χαλαζίας και αιματίτης. Η παρουσία τηςασβεστοπυριτικής φάσης είναι σε όλα τα δείγματα σε ικανοποιητικά ποσοστά και δικαιολογείται απότην ύπαρξη διατόμων και σπογγοβελονών που αποτελούνται από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου,στο αρχικό πέτρωμα. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις δομικές ασβέστους, τα προϊόνταέψησης των πετρωμάτων των τριών οριζόντων χαρακτηρίζονται ως υδραυλικές άσβεστοι χαμηλής,μέσης και υψηλής δραστικότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά