Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης τουριστών με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης και μηχανικής μάθησης. Η περίπτωση των Χανίων ως τόπου προορισμού

Matsatsinis Nikolaos, Lia Krasadaki, Delias Pavlos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/766A2F1E-B8D2-4D60-9FB1-4D8585AD6B8E
Έτος 2006
Τύπος Βιβλίο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Matsatsinis, E. Krassadaki and P. Delias, "A tourists' satisfaction analysis using multiple criteria analysis and machine learning techniques. The case of Chania as destination place", Kleidarithmos, 2006.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αποτίμηση των απόψεων και προσδοκιών των τουριστών είναι σημαντική, διότι προσμετρά το βαθμό ικανοποίησης που αυτοί εισπράττουν ως τελικοί αποδέκτες των γενικότερων εθνικών αλλά και των τοπικών πρωτοβουλιών. Η παρούσα με-λέτη, με γνώμονα ότι η ικανοποίηση των τουριστών από ένα τουριστικό προορι-σμό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των υ-πηρεσιών που προσφέρονται, διερεύνησε τις απόψεις τουριστών στο Νομό Χανί-ων. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω δημοσκόπησης, επεξεργάστηκαν με την πολυκριτήρια μεθοδολογία MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που υποστηρίζει το λογισμικό Weka. Τα αποτε-λέσματα που παρουσιάζονται επικεντρώνονται στον εντοπισμό των κρίσιμων ση-μείων, αναλύεται σε βάθος η συμπεριφορά των τουριστών και καθορίζεται η στρατηγική στις διαστάσεις που ερευνήθηκαν. Επιπλέον η χρήση τεχνικών μηχα-νικής μάθησης επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων με τη μορφή κανόνων, οι οποίοι αφορούν την πρόβλεψη των προτιμήσεων των τουριστών για την εκ νέου επίσκεψή τους στον τόπο διαμονής.

Υπηρεσίες

Στατιστικά