Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

OSTM/JASON-2 Cal/Val results from the Eastern Mediterranean altimeter calibration network - eMACnet

Pavlis Erricos C., Evans Keith, Beckley B.D., Frantzis Xenofon, Mertikas Stelios, Milas P., Paradissis D.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/716527A7-FC5F-4FDB-B7EB-C9F7EF7FD841
Έτος 2009
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E.C. Pavlis, K. Evans, B.D. Beckley, X. Frantzis, S.P. Mertikas, P. Milas and D. Paradissis, "OSTM/JASON-2 Cal/Val Results From The Eastern Mediterranean Altimeter Calibration Network - eMACnet", in EGU General Assembly, 19-24 April 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The eastern Mediterranean altimeter calibration network (eMACnet) is theresult of the expansion of ongoing collaborative efforts in the Aegeanarea. By 2003 we had established the Gavdos permanent absolutecalibration facility, a joint EU, NASA, and the Swiss Federal Governmenteffort. This was further expanded with NASA funding over the past threeyears to include a second site at Kasteli, Crete, Greece, both of thesesites operating with the collaboration and efforts of the local teamfrom the Tech. Univ. of Crete. The two sites at Karave, Gavdos, andKasteli, Crete are located under the OSTM/JASON-2 ground-tracks (pass018 and passes 018 and 109 respectively). The Gavdos "Karave" facilityis now being relocated to its final and originally intended location, ona new pier, a move that will improve vastly the protection of thefacility from heavy winter storms and minimize the need for maintenance.Over the past year our team expanded to include the Nation. Tech. Univ.of Athens (NTUA), the Hellenic Center for Marine Research (HCMR) and theHellenic Navy Hydrographic Service (HNHS), in an attempt to obtain at aminimal cost data from existing facilities operated by these groups andfuture sites that are now being deployed. The primary purpose of theextended network is the calibration and validation of altimeter datafrom current and future altimetric missions. The location of some of oursites though is such that they are also of interest to tsunami warningnetwork operators and we thus intend to provide our observations inreal-time from these sites to the European Tsunami Warning System (TWS).Some of the new sites are HCMR open sea buoys that we willcollaboratively instrument with additional equipment to allow their datato contribute to the calibration/validation process. In addition to anoverview of the project, we will present initial results from theexpanded network, covering the tandem flight phase of JASON-1 & -2based on the latest release of JASON-1 GDRs (C).

Υπηρεσίες

Στατιστικά